Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (25)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Pan Jezus zmar­twych­wsta­ły odcho­dząc do Ojca powie­dział Apo­sto­łom: „Idź­cie więc i nauczaj­cie wszyst­kie naro­dy” (Mt 28,19). Moż­li­we jest inne tłu­ma­cze­nie: „czyń­cie sobie uczniów”. Pan Jezus posy­ła Apo­sto­łów, aby gło­si­li Ewan­ge­lię „wszyst­kim naro­dom”. Celem i owo­cem naucza­nia jest to, że wciąż nowi ucznio­wie przy­cho­dzą do Chry­stu­sa, przyj­mu­ją Ewan­ge­lię i sta­ją się apo­sto­ła­mi, posła­ny­mi świad­ka­mi Chry­stu­sa. Zmar­twych­wsta­ły Jezus wzy­wa do udzie­la­nia chrztu. Wia­ra rodzi­ców wyra­ża się w tro­sce o udzie­le­nie chrztu swo­im dzie­ciom. W imie­niu dziec­ka rodzi­ce oraz chrzest­ni wyzna­ją wia­rę i wyrze­ka­ją się sza­ta­na. Pan Jezus odcho­dząc do Ojca wzy­wa swo­ich uczniów: „Uczcie je zacho­wy­wać wszyst­ko, co wam przy­ka­za­łem” (Mt 28,20). Te sło­wa nas zobo­wią­zu­ją, aby­śmy prze­ka­zy­wa­li „wszyst­ko”, co pole­cił nam Pan Jezus – nie może­my zmie­niać, opusz­czać, pomi­jać, ale „prze­ka­zy­wać wszyst­ko”, cze­go nauczał zmar­twych­wsta­ły Pan. Zada­nia, jakie sta­wia Pan Jezus przed nami, są trud­ne, prze­kra­cza­ją nasze moż­li­wo­ści. Pra­wa moral­ne, odno­szą­ce się do mał­żeń­stwa i rodzi­ny nie są popu­lar­ne. Są odrzu­ca­ne i pomniej­sza­ne. Pan Jezus obie­cu­je swo­ją obec­ność i pomoc swe­go Ducha: „A oto Ja jestem z wami przez wszyst­kie dni, aż do skoń­cze­nia świa­ta” (Mt 28,20). „Kościół otwar­cie i z mocą bro­ni praw rodzi­ny przed nie­do­pusz­czal­ny­mi uzur­pa­cja­mi ze stro­ny spo­łe­czeń­stwa i pań­stwa… pra­wa rodzi­ny: i ist­nie­nia i roz­wo­ju jako rodzi­ny… wycho­wa­nia dzie­ci… do sta­ło­ści wię­zi… wyzna­wa­nia wia­ry… zabez­pie­cze­nia fizycz­ne­go, spo­łecz­ne­go, poli­tycz­ne­go i eko­no­micz­ne­go… do miesz­ka­nia… do wypo­wie­dzi… zrze­sza­nia się… do ochro­ny nie­let­nich… star­szych do godzi­we­go życia i umie­ra­nia… do emi­gra­cji” (św. Jan Paweł II, Fami­lia­ris con­sor­tio, 46).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Jak czę­sto roz­ma­wia­my o nie­bie, śmier­ci, wiecz­no­ści i odpo­wie­dzial­no­ści za zba­wie­nie bliź­nich?