Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 1,1–11; Ef 1,17–23; Mt 28,16–20
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
DANA MI JEST WSZELKA WŁADZA W NIEBIENA ZIEMI

Fot. D. Kobył­ka

Jede­na­stu uczniów uda­ło się do Gali­lei na górę, tam gdzie Jezus im pole­cił. A gdy Go ujrze­li, odda­li Mu pokłon. Nie­któ­rzy jed­nak wąt­pi­li. Wte­dy Jezus zbli­żył się do nich i prze­mó­wił tymi sło­wa­mi: Dana Mi jest wszel­ka wła­dza w nie­bie i na zie­mi. Idź­cie więc i nauczaj­cie wszyst­kie naro­dy, udzie­la­jąc im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Uczcie je zacho­wy­wać wszyst­ko, co wam przy­ka­za­łem. A oto Ja jestem z wami przez wszyst­kie dni, aż do skoń­cze­nia świa­ta.
R O Z W A Ż A N I E
„Dana Mi jest wszel­ka wła­dza…” – mówi Jezus. Podob­ne sło­wa wypo­wie­dział już ktoś wcze­śniej. To było na począt­ku, gdy Jezus roz­po­czy­nał gło­sze­nie Dobrej Nowi­ny. To wów­czas sza­tan poka­zu­jąc wszyst­kie kró­le­stwa zapro­po­no­wał Zba­wi­cie­lo­wi, że za jeden pokłon odda całą wła­dzę nad świa­tem. Teraz zwy­cię­ski Pan oznaj­mia swym uczniom, że nie ma innej wła­dzy nad świa­tem prócz tej, któ­rą posia­da Zmar­twych­wsta­ły. Jeśli wyda­je się nam, że wła­dza nasze­go Pana jest kru­cha i mało widoczna,że zło wciąż bywa górą, to war­to zatrzy­mać się nad tym, co Jezus powie­dział odcho­dząc do Ojca. I uznać, że sło­wa te nadal są aktu­al­ne.

rs