Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Przemawiał do nas swoją wiarą

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Świę­ci wska­zu­ją dro­gę. Poka­zu­ją, jak moż­na żyć, jak moż­na kochać Boga i bliź­nie­go. Od św. Jana Paw­ła II może­my się uczyć, jak w cen­trum nasze­go życia ducho­we­go umie­ścić Eucha­ry­stię, jak ją spra­wo­wać, jak przyj­mo­wać Komu­nię Świę­tą, jak trwać w modli­twie przed taber­na­ku­lum. Świę­tość Papie­ża-Pola­ka obja­wi­ła się w jego miło­ści do Boga, w modli­twie, oraz sza­cun­ku i miło­ści do czło­wie­ka. Jan Paweł II wszyst­ko co robił, robił w kon­tak­cie z Panem Bogiem, przez modli­twę. (…) Oso­ba i służ­ba świę­te­go Jana Paw­ła II sta­ła się darem dla całe­go Kościo­ła i świa­ta. Ten współ­cze­sny apo­stoł gło­sił gor­li­wie sło­wo Boże. Siał ziar­no sło­wa obfi­cie. Zosta­wił nam ogrom­ne dzie­dzic­two naucza­nia, zawar­te w swo­ich ency­kli­kach i adhor­ta­cjach, kate­che­zach, homi­liach i prze­mó­wie­niach, któ­rych wygło­sił tysią­ce. Świę­ty Papież prze­ma­wiał do nas rów­nież swo­ją posta­wą, swo­im sty­lem służ­by. Prze­ma­wiał do nas swo­ją wia­rą, nadzie­ją i miło­ścią. Prze­ma­wiał do nas i nie prze­sta­je prze­ma­wiać swo­ją świę­to­ścią, czy­li swo­ją miło­ścią Boga, któ­ra wyra­ża­ła się tak­że w służ­bie czło­wie­ko­wi, Kościo­ło­wi i świa­tu.

Frag­ment prze­mó­wie­nia wygło­szo­ne­go do Polo­nii w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, 17 V 2014 r.