Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Kapłan – człowiek radości


Kapłan dzi­siaj bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej winien być czło­wie­kiem rado­ści. Kto został namasz­czo­ny, ten wie, że na świe­cie ist­nie­je radość praw­dzi­wa i peł­na, radość tego, któ­ry zosta­je posła­ny do ludu jako sza­farz pociech Chry­stu­so­wych, któ­ry jest pełen głę­bo­kie­go współ­czu­cia dla malucz­kich i wyklu­czo­nych tej zie­mi, utru­dzo­nych i uci­ska­nych. (…) Dzi­siej­szy kapłan jest w cią­głym ruchu, ze Mszy św. na kate­che­zę, z kate­che­zy na pogrzeb, z pogrze­bu na spo­tka­nia grup. Ponad­to kapłan drę­czo­ny jest coraz to licz­niej­szy­mi pra­ca­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi, czu­je się nie­swo­jo zaska­ki­wa­ny zło­żo­no­ścią roz­ma­itych zagad­nień, a do tego docho­dzą trud­no­ści oso­bi­ste wie­lu osób, dla któ­rych czę­sto nie znaj­du­je cza­su. Lekar­stwem jest zjed­no­cze­nie z Chry­stu­sem. Wszyst­ko, co robię, robię w komu­nii z Nim. Wła­śnie dla­te­go, że to robię, jestem z Nim. Posłu­ga bez komu­nii z Jezu­sem sta­je się pustym akty­wi­zmem. Pro­szę Pana, aby zacho­wał ten rado­sny błysk w oczach nowo wyświę­co­nych, wyru­sza­ją­cych, aby z rado­ścią przy­go­to­wać pierw­szą homi­lię, pierw­szą Mszę św., pierw­szy chrzest, pierw­szą spo­wiedź.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas świę­ceń dwu­na­stu nowych kapła­nów Archi­die­ce­zji Poznań­skiej, 22 V 2014 r.