Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (26)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Zmar­twych­wsta­ły Jezus prze­ka­zał Apo­sto­łom Ducha Świę­te­go: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy­łam… Weź­mij­cie Ducha Świę­te­go” (J 20,22–23). W dzie­sią­tym dniu po wstą­pie­niu Jezu­sa do nie­ba Duch Świę­ty zstą­pił na Apo­sto­łów: „Uka­za­ły się im też języ­ki jak­by z ognia, któ­re się roz­dzie­li­ły, i na każ­dym z nich spo­czął jeden. I wszy­scy zosta­li napeł­nie­ni Duchem Świę­tym” (Dz 2,3–4). Jezus Chry­stus wysłu­żył dar Ducha Świę­te­go na krzy­żu. Wciąż Bóg obda­rza nas Duchem Świę­tym, któ­ry od Ojca i Syna pocho­dzi. Duch Świę­ty jest Duchem praw­dy, miło­ści i jed­no­ści, Duchem mocy i odwa­gi w świad­cze­niu o Ewan­ge­lii. „Nikt nie może powie­dzieć bez pomo­cy Ducha Świę­te­go: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). Bez pomo­cy Ducha Świę­te­go nie może­my uwie­rzyć i nie może­my wyznać swo­jej wia­ry. Duch Świę­ty czy­ni nas gor­li­wy­mi i goto­wy­mi do ofia­ry apo­sto­ła­mi Pana Jezu­sa. Nie­kie­dy Duch Świę­ty obda­rza uczniów Jezu­sa Chry­stu­sa nad­zwy­czaj­ny­mi dara­mi; takim jest dar języ­ków: „sły­szy­my ich gło­szą­cych w naszych języ­kach wiel­kie dzie­ła Boże” (Dz 2,11). Duch Świę­ty czy­ni nas jed­nym cia­łem: „Wszy­scy­śmy bowiem w jed­nym Duchu zosta­li ochrzcze­ni, aby sta­no­wić jed­no Cia­ło” (1 Kor 12,13). W cza­sie zawie­ra­na Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa śpie­wa­ny jest hymn: „O Stwo­rzy­cie­lu, Duchu przyjdź”. Duch Świę­ty uobec­nia w sakra­men­tach zbaw­cze dzie­ło Syna Boże­go. Mał­żeń­stwo, Rodzi­na – Boże powo­ła­nie i Boże uzdol­nie­nia do budo­wa­nia jed­no­ści, potrze­bu­je nie­ustan­nie modli­twy: „Przyjdź, Duchu Świę­ty, napeł­nij ser­ca swo­ich wier­nych i zapal w nich ogień swo­jej miło­ści”. „Od mał­żon­ków i rodzi­ców chrze­ści­jań­skich żąda się posłu­szeń­stwa wie­rze: wezwa­ni są oni do przy­ję­cia Sło­wa Pań­skie­go, obja­wia­ją­ce­go im zdu­mie­wa­ją­cą nowość – Dobrą Nowi­nę – ich życia mał­żeń­skie­go i rodzin­ne­go, któ­re Chry­stus uczy­nił świę­tym i uświę­ca­ją­cym” (św. Jan Paweł II, adh. Fami­lia­ris con­sor­tio, 51).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Czy modlę się do Ducha Świę­te­go o świa­tło Boże w wybo­rze mał­żon­ka, czy w mał­żeń­stwie modli­my się o mądre, zgod­ne z wolą Bożą, decy­zje?