Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 2,1–11; 1 Kor 12,3b–7.12–13; J 20,19–23
JEZUS DAJE DUCHA ŚWIĘTEGO
Fot. Wikimedia CommonsWie­czo­rem w dniu zmar­twych­wsta­nia, tam gdzie prze­by­wa­li ucznio­wie, drzwi były zamknię­te z oba­wy przed Żyda­mi. Przy­szedł Jezus, sta­nął pośrod­ku, i rzekł do nich: Pokój wam! A to powie­dziaw­szy, poka­zał im ręce i bok. Ura­do­wa­li się zatem ucznio­wie ujrzaw­szy Pana. A Jezus zno­wu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy­łam. Po tych sło­wach tchnął na nich i powie­dział im: Weź­mij­cie Ducha Świę­te­go. Któ­rym odpu­ści­cie grze­chy, są im odpusz­czo­ne, a któ­rym zatrzy­ma­cie, są im zatrzy­ma­ne.
ROZWAŻANIE
Podob­nie jak pięć­dzie­siąt dni temu, powra­ca­my do Wie­czer­ni­ka. W dzień zesła­nia Ducha Świę­te­go wspo­mi­na­my zmar­twych­wsta­nie. To dwa nie­ro­ze­rwal­ne fak­ty, któ­re wyzna­cza­ją dro­gę wia­ry doj­rza­łej, odważ­nej, kon­se­kwent­nej, wyzby­tej lęku. Wie­rzą­cy w Jezu­sa dopie­ro po zmar­twych­wsta­niu zaczę­li rozu­mieć, kim jest Pan; po otrzy­ma­niu Ducha Boże­go poję­li, co mają czy­nić. Na naszej dro­dze wia­ry nie­ustan­nie powra­ca­my do zmar­twych­wsta­nia i do Pięć­dzie­siąt­ni­cy – te wyda­rze­nia wciąż są dla nas źró­dłem łaski.

rs