Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

MÓDLCIE SIĘ WIELE O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN I POKÓJZIEMI ŚWIĘTEJ

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 28 maja br.

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry!
Jak wie­cie, w minio­nych dniach odby­łem piel­grzym­kę do Zie­mi Świę­tej. Był to wiel­ki dar dla Kościo­ła i dzię­ku­ję za ten dar Bogu. On mnie pro­wa­dził po tej bło­go­sła­wio­nej zie­mi, któ­ra widzia­ła histo­rycz­ną obec­ność Jezu­sa i gdzie roze­gra­ły się wyda­rze­nia o zna­cze­niu fun­da­men­tal­nym dla juda­izmu, chrze­ści­jań­stwa i isla­mu. (…) Głów­nym celem tej piel­grzym­ki była 50. rocz­ni­ca histo­rycz­ne­go spo­tka­nia papie­ża Paw­ła VI i patriar­chy Ate­na­go­ra­sa. Wów­czas po raz pierw­szy Następ­ca Pio­tra odwie­dził Zie­mię Świę­tą: papież Paweł VI zain­au­gu­ro­wał w ten spo­sób pod­czas II Sobo­ru Waty­kań­skie­go podró­że papie­ży w epo­ce współ­cze­snej. Ten pro­ro­czy gest Bisku­pa Rzy­mu i patriar­chy Kon­stan­ty­no­po­la sta­no­wił kamień milo­wy na trud­nej, choć obie­cu­ją­cej dro­dze jed­no­ści wszyst­kich chrze­ści­jan, któ­ra od tego cza­su poczy­ni­ła znacz­ne postę­py. Dla­te­go moje spo­tka­nie z umi­ło­wa­nym bra­tem w Chry­stu­sie, Jego Świą­to­bli­wo­ścią Bar­tło­mie­jem, było punk­tem kul­mi­na­cyj­nym tej wizy­ty. Wspól­nie modli­li­śmy się przy Gro­bie Jezu­sa. A byli z nami grec­ko-pra­wo­sław­ny patriar­cha Jero­zo­li­my, Teo­fil III i patriar­cha Ormiań­skie­go Kościo­ła Apo­stol­skie­go, Nour­han Mano­ogian. Ponad­to byli też arcy­bi­sku­pi i bisku­pi róż­nych Kościo­łów, wspól­not, władz cywil­nych i wie­lu wier­nych. W tym miej­scu, gdzie zabrzmia­ło obwiesz­cze­nie zmar­twych­wsta­nia odczu­li­śmy wszy­scy gorycz i cier­pie­nie podzia­łów, wciąż ist­nie­ją­cych mię­dzy ucznia­mi Chry­stu­sa. (…) Usły­sze­li­śmy dono­śny głos Zmar­twych­wsta­łe­go Dobre­go Paste­rza, któ­ry pra­gnie, aby wszyst­kie Jego owce sta­no­wi­ły jed­ną owczar­nię. Odczu­li­śmy pra­gnie­nie uzdro­wie­nia nadal otwar­tych ran i sta­now­cze­go kon­ty­nu­owa­nia dro­gi do peł­nej komu­nii. (…) Jest wie­le rze­czy, któ­re nas łączą. I jako bra­cia powin­ni­śmy razem iść naprzód. Innym celem tej piel­grzym­ki było popar­cie w tym regio­nie dro­gi do poko­ju, któ­ry jest zara­zem darem Boga i ludz­kim zaan­ga­żo­wa­niem. Uczy­ni­łem to w Jor­da­nii, Pale­sty­nie, w Izra­elu. (…) Pod­czas piel­grzym­ki tak­że do innych miejsc zachę­ca­łem zain­te­re­so­wa­ne wła­dze do kon­ty­nu­owa­nia wysił­ków, w celu zła­go­dze­nia napięć na Bli­skim Wscho­dzie, zwłasz­cza w udrę­czo­nej Syrii, jak rów­nież do dal­sze­go poszu­ki­wa­nia spra­wie­dli­we­go roz­wią­za­nia kon­flik­tu izra­el­sko– -pale­styń­skie­go. Dla­te­go zapro­si­łem pre­zy­den­ta Izra­ela i pre­zy­den­ta Pale­sty­ny – oby­dwaj są ludź­mi poko­ju i budow­ni­czy­mi poko­ju, – by przy­je­cha­li do Waty­ka­nu, żeby modlić się o pokój. Pro­szę was, byście nas nie zosta­wia­li samy­mi. Módl­cie się bar­dzo, aby Pan obda­rzył nas poko­jem, obda­rzył nas poko­jem w tej bło­go­sła­wio­nej Zie­mi. Liczę na wasze modli­twy. Módl­cie się wie­le, aby nad­szedł pokój. Ta piel­grzym­ka do Zie­mi Świę­tej była tak­że oka­zją, aby umoc­nić w wie­rze wspól­no­ty chrze­ści­jań­skie, któ­re tak bar­dzo cier­pią i wyra­zić wdzięcz­ność całe­go Kościo­ła za obec­ność chrze­ści­jan w tym obsza­rze i na całym Bli­skim Wscho­dzie. (…) Zachę­cam was teraz, aby­śmy pomo­dli­li się wspól­nie do Mat­ki Bożej, Kró­lo­wej Poko­ju, Kró­lo­wej Jed­no­ści Chrze­ści­jan, Mat­ki wszyst­kich chrze­ści­jan, aby wyjed­na­ła nam pokój na całym świe­cie i aby towa­rzy­szy­ła nam na dro­dze ku jed­no­ści. Zdro­waś Mary­jo…