Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Bądźcie świętymi kapłanami

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Poma­gaj­cie nam dostrze­gać potrze­by świa­ta, zwłasz­cza mło­de­go poko­le­nia Polek i Pola­ków. Chry­stus was zna, dla­te­go was wybrał i powo­łał, aby­ście się zaan­ga­żo­wa­li w spra­wę, dla któ­rej On przy­szedł na zie­mię. W sakra­men­cie świę­ceń Chry­stus obda­rza kapła­nów mocą, by w Jego imie­niu spra­wo­wa­li sakra­men­ty i poma­ga­li sła­bym ludziom powra­cać do pier­wot­nej miło­ści. Chry­stus potrze­bu­je umy­słów i serc mło­dych kapła­nów, aby Jego Ewan­ge­lia docie­ra­ła do współ­cze­sne­go świa­ta, do ludzi czę­sto zagu­bio­nych, sła­bych, zroz­pa­czo­nych, szu­ka­ją­cych moty­wów życia i nadziei. (…) Wszy­scy jeste­śmy powo­ła­ni do świę­to­ści, czy­li do życia z Bogiem. Wszy­scy jeste­śmy powo­ła­ni do miło­ści i do służ­by. Bądź­cie świę­ty­mi kapła­na­mi. Mam nadzie­ję, że nowo wyświę­ce­ni księ­ża wnio­są w kapłań­skie sze­re­gi świe­żość swo­je­go spoj­rze­nia, wraż­li­wość swo­ich sumień i entu­zjazm swo­ich serc. Wyko­rzy­stuj­cie swo­je talen­ty do oży­wie­nia i pogłę­bia­nia nasze­go dusz­pa­ster­stwa.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas świę­ceń 22 nowych kapła­nów
Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, 31 maja 2014 r.