Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Człowiek szuka radości


Czło­wiek uro­dził się do rado­ści. (…) Dąże­nie do rado­ści jest wpi­sa­ne w ludz­kie ser­ce. (…) Temu pra­gnie­niu wycho­dzi naprze­ciw każ­dy nasz dzień, pełen nie­zli­czo­nych pro­stych rado­ści, któ­re są darem Pana: rado­ści życia, zado­wo­le­nia z pięk­na przy­ro­dy, z dobrze wyko­na­nej pra­cy, rado­ści, jaką daje słu­że­nie innym. Jest jesz­cze wie­le innych powo­dów do rado­ści: są nimi pięk­ne chwi­le życia rodzin­ne­go, odwza­jem­nia­na przy­jaźń, odkry­cie wła­snych talen­tów, uzna­nie ze stro­ny innych, zdol­ność wyra­ża­nia sie­bie i świa­do­mość, że jeste­śmy rozu­mia­ni, że jeste­śmy uży­tecz­ni dla innych. Radość z ucze­nia się nowych rze­czy, z podró­ży, ze spo­tkań, z moż­li­wo­ści snu­cia pla­nów na przy­szłość, z podzi­wia­nia arcy­dzieł sztu­ki, ze słu­cha­nia lub wyko­ny­wa­nia muzy­ki. (…) Nikt nie powi­nien być pozba­wio­ny tych pro­stych rado­ści, któ­re czy­nią życie ludz­kie zno­śnym, ale ist­nie­je coś wię­cej, coś, co dla ludz­kie­go szczę­ścia odgry­wa decy­du­ją­cą rolę; tyl­ko Bóg jest wystar­cza­ją­co wiel­ki, żeby wypeł­nić nasze ser­ce w całej jego wyso­ko­ści, głę­bo­ko­ści i sze­ro­ko­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas świę­ceń dwu­na­stu nowych kapła­nów Archi­die­ce­zji Poznań­skiej, 22 V 2014 r.