Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (27)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Praw­da o Bogu w Trój­cy Prze­naj­święt­szej tano­wi cen­trum naszej wia­ry. Codzien­nie roz­po­czy­na­my dzień w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Wypo­wia­da­my nasze uwiel­bie­nie: Chwa­ła Ojcu i Syno­wi i Ducho­wi Świę­te­mu. Kapłan bło­go­sła­wią­cy nowych mał­żon­ków, któ­rzy udzie­la­ją sobie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa, wyzna­je wia­rę w Boga w Trój­cy Osób. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Świę­ty jest Stwór­cą i Zbaw­cą, Począt­kiem i Celem wszyst­kie­go. Bóg Trój­je­dy­ny jest świa­tłem mał­żeń­stwa i rodzi­ny, wzo­rem dla wspól­no­ty rodzin­nej, fun­da­men­tem miło­ści i jed­no­ści, osta­tecz­nym kre­sem histo­rii. „Tak bowiem Bóg umi­ło­wał świat, że Syna swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go dał, aby każ­dy, kto w Nie­go wie­rzy, nie zgi­nął, ale miał życie wiecz­ne” (J 3,16). W rodzi­nie wia­ra jest prze­ka­zy­wa­na. Wia­ra jest darem Bożym, a tak­że posta­wą czło­wie­ka, któ­ry współ­pra­cu­je z łaską Bożą. Rodzi­na zbu­do­wa­na na wie­rze ma moc­ny fun­da­ment. Wia­ra jest ska­łą; na tej ska­le budo­wa­nie jest trwa­łe. Św. Paweł prze­ka­zu­je nam wezwa­nia, któ­re może­my odnieść do mał­żeń­stwa i rodzi­ny: „Raduj­cie się” (2 Kor 13,11) – rodzi­na jest miej­scem rado­ści, szcze­gól­nie dla dzie­ci. Jest to radość, któ­ra ma swe źró­dło w Bogu w Trój­cy Świę­tej. „Dąż­cie do dosko­na­ło­ści” – reali­za­cja powo­ła­nia do świę­to­ści łączy mał­żon­ków i rodzi­nę z Bogiem, oraz łączy wszyst­kich ze sobą. „Pokrze­piaj­cie się na duchu” – modli­twą, dobrym sło­wem, posta­wą. „Jed­no myśl­cie” – ludzie róż­nią się mię­dzy sobą, ale jed­ność jest zawsze moż­li­wa. „Pokój zacho­wuj­cie” – o pokój ser­ca, zaufa­nie Bogu i ludziom, trze­ba się modlić i sta­rać. „Kościół obja­wia rodzi­nie chrze­ści­jań­skiej jej praw­dzi­wą toż­sa­mość, to, czym ona jest i czym powin­na być wedle zamy­słu Pana” (św. Jan Paweł II, adh. Fami­lia­ris con­sor­tio, 49)..
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Zacho­wuj­my zwy­czaj bło­go­sła­wie­nia sie­bie nawza­jem, czy­niąc znak Krzy­ża i wyma­wia­jąc Oso­by Trój­cy: mał­żon­ko­wie, rodzi­ce wobec dzie­ci.