Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Wj 34,4b–6.8–9; 2 Kor 13,11–13; J 3,16–18
Uro­czy­stość Naj­święt­szej Trój­cy

BÓG POSŁAŁ SWEGO SYNA NA ŚWIAT, ABY ŚWIAT ZOSTAŁ ZBAWIONY

Fot. K. Cegiel­ska

Jezus powie­dział do Niko­de­ma:
Tak Bóg umi­ło­wał świat, że Syna swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go dał, aby każ­dy, kto w Nie­go wie­rzy, nie zgi­nął, ale miał życie wiecz­ne. Albo­wiem Bóg nie posłał swe­go Syna na świat po to, aby świat potę­pił, ale po to, by świat został przez Nie­go zba­wio­ny. Kto wie­rzy w Nie­go, nie pod­le­ga potę­pie­niu; a kto nie wie­rzy, już został potę­pio­ny, bo nie uwie­rzył w imię Jed­no­ro­dzo­ne­go Syna Boże­go.
ROZWAŻANIE
Ile razy jesz­cze Bóg Ojciec będzie musiał bro­nić swej racji przed czło­wie­kiem, uza­sad­nia­jąc, że nie jest Jego wolą spra­wiać nam trud­no­ści, pię­trzyć prze­szko­dy, czy też spo­glą­dać na nas z obo­jęt­no­ścią? A póź­niej dowo­dzić, że nosi pra­gnie­nie zba­wie­nia każ­de­go? Dokład­nie tyle razy, ilu jest ludzi, któ­rzy sta­wia­ją pyta­nia, bo nie radzą sobie z cię­ża­rem życia. I bywa, że czę­sto pyta­nia swe powta­rza­ją. Nasz Pan cier­pli­wie odpo­wia­da każ­de­mu: Bóg umi­ło­wał świat i Syna Swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go dał… Pozo­sta­je słu­chać Pana, nie wła­snych myśli. Patrzeć na Jego czy­ny, nie tych, co tyl­ko mówią.

rs