Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Życie z Bogiem

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Świę­ci są przy­ja­ciół­mi Boga i ludzi. Rów­nież świę­ty Jan Paweł II był i jest przy­ja­cie­lem Boga i nas wszyst­kich. Mie­li­śmy szczę­ście spo­ty­kać się z nim, słu­chać go, patrzeć na jego świa­dec­two modli­twy, służ­by i cier­pie­nia. Czy nie rodzi się w nas pra­gnie­nie, by na mia­rę naszych sił, talen­tów i moż­li­wo­ści rów­nież kro­czyć dro­gą miło­ści i służ­by, któ­rą on kro­czył od swej mło­do­ści, przyj­mu­jąc coraz więk­szą odpo­wie­dzial­ność za wspól­no­tę Kościo­ła? Świę­tość, czy­li życie z Bogiem i dla Boga, jest powo­ła­niem każ­de­go ucznia Jezu­sa Chry­stu­sa. Tę praw­dę przy­po­mniał nam dobit­nie i na naszych oczach świę­ty Jan Paweł II. Taki jest głę­bo­ki sens i wymo­wa jego wynie­sie­nia do chwa­ły ołta­rzy. Pro­śmy więc o dar świę­to­ści dla nas wszyst­kich. Pro­śmy o ten dar dla naszych rodzin, by były wspól­no­ta­mi życia i miło­ści. Pro­śmy o ten dar dla mał­żon­ków, by pozo­sta­li zawsze wier­ni miło­ści, któ­rą sobie ślu­bo­wa­li. Pro­śmy o ten dar dla mło­dych, by sta­wia­li sobie w życiu wyso­kie cele i dąży­li do nich tak, jak Karol Woj­ty­ła.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św., Ełk, 8 VI 2014 r.