Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Kościół jest jak drabina

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Dzień poświę­ce­nia świą­ty­ni nazwa­ny po łaci­nie dies nata­lis, czy­li dzień naro­dzin dane­go kościo­ła, posia­da nie­ba­ga­tel­ne zna­cze­nie, ponie­waż dopie­ro tego dnia budy­nek kościel­ny moż­na nazwać w peł­ni domem Bożym i takim się sta­je. (…) Pierw­szym zada­niem świą­ty­ni jest jed­no­cze­nie ludu Boże­go z Bogiem i mię­dzy sobą. Może­my co praw­da modlić się i czy­tać Sło­wo Boże w każ­dym miej­scu, ale to kościół jest jak dra­bi­na, któ­ra łączy stwo­rze­nie ze Stwór­cą, nie­bo z zie­mią. Świą­ty­nia to tak­że miej­sce, w któ­rym miłość ludz­ka wstę­pu­je ku nie­bu, a miłość Boża zstę­pu­je na zie­mię. Kościół ma gro­ma­dzić wier­nych tak, aby cho­ciaż pod­czas modli­twy mie­li jed­no ser­ce i jed­ną duszę. Budy­nek kościo­ła jest owo­cem ludz­kie­go wysił­ku pod­ję­te­go w tym celu, aby rze­czy­wi­stość nie­wi­dzial­na sta­ła się postrze­gal­na. Z budyn­kiem kościel­nym jest podob­nie jak z Pismem Świę­tym, któ­re mówi języ­kiem czło­wie­ka, to zna­czy, że opi­su­je Boga w spo­sób zro­zu­mia­ły przez wszyst­kich ludzi. Rów­nież świą­ty­nia ma wyra­żać to, co samo z sie­bie jest nie­wy­ra­żal­ne, ma uka­zy­wać ducha w języ­ku kształ­tów, kolo­rów i dźwię­ków, któ­re wspo­ma­ga­ją naszą intu­icję.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­sto­ści poświę­ce­nia para­fial­ne­go kościo­ła pw. św. Jadwi­gi Kró­lo­wej Wawel­skiej w Pozna­niu, 2 VI 2014 r.