Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Jr 20,10–13; Rz 5,12–15; Mt 10,26–33

NIE BÓJCIE SIĘ LUDZI

Jezus powie­dział do swo­ich apo­sto­łów: Nie bój­cie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakry­te­go, co by nie mia­ło być wyja­wio­ne, ani nic tajem­ne­go, o czym by się nie mia­no dowie­dzieć. Co mówię wam w ciem­no­ściach, powta­rzaj­cie jaw­nie, a co usły­szy­cie na ucho, roz­gła­szaj­cie na dachach. Nie bój­cie się tych, któ­rzy zabi­ja­ją cia­ło, lecz duszy zabić nie mogą. Bój­cie się raczej Tego, któ­ry duszę i cia­ło może zatra­cić w pie­kle. Czyż nie sprze­da­ją dwóch wró­bli za asa. A prze­cież żaden z nich bez woli Ojca wasze­go nie spad­nie na zie­mię. U was zaś nawet wło­sy na gło­wie wszyst­kie są poli­czo­ne. Dla­te­go nie bój­cie się: jeste­ście waż­niej­si niż wie­le wró­bli. Do każ­de­go więc, któ­ry się przy­zna do Mnie przed ludź­mi, przy­znam się i Ja przed moim Ojcem, któ­ry jest w nie­bie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludź­mi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, któ­ry jest w nie­bie.
ROZWAŻANIE
Oba­wa wobec ludzi powsta­je czę­sto wów­czas, gdy rodzi się w nas podej­rze­nie co do szcze­ro­ści i pra­wo­ści zamia­rów tych, któ­rzy żyją obok. Byśmy sami nie two­rzy­li nie­przy­ja­zne­go kli­ma­tu wobec innych, Jezus zachę­ca nas do przej­rzy­sto­ści. Jaw­ność naszych zamia­rów, jaw­ność naszych słów i myśli spra­wią, że wyeli­mi­nu­je­my roz­le­gły obszar podejrz­li­wych domy­słów. A jeśli poja­wi się poku­sa, by w ciem­no­ści ukry­wać swe zamia­ry, wspo­mnij­my na sło­wa Pana: nie ma nic zakry­te­go, co by nie mia­ło być wyja­wio­ne. Może ten pro­sty argu­ment umoc­ni nas na dro­dze pra­wo­ści.

rs