Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Powołanie do pracy

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Ta kon­fe­ren­cja może pomóc nam zro­zu­mieć, jak cen­na jest pra­ca, by następ­nie pod­jąć dzia­ła­nia, by tej pra­cy było wię­cej, by wlać wię­cej nadziei w ser­ca ludzi. Takie spo­tka­nie w gro­nie naukow­ców, przed­się­bior­ców, pra­co­daw­ców, ludzi biz­ne­su, uczniów i stu­den­tów ma ogrom­ne zna­cze­nie. Reali­zu­je­cie w ten spo­sób wezwa­nie, któ­re skie­ro­wał do nas świę­ty papież Jan Paweł II w swo­jej pierw­szej ency­kli­ce spo­łecz­nej Labo­rem exer­cens. Jan Paweł II pisał, że pra­ca jest „pod­sta­wo­wym wymia­rem ludz­kie­go byto­wa­nia, z któ­re­go życie czło­wie­ka jest zbu­do­wa­ne na co dzień, z któ­re­go czer­pie wła­ści­wą sobie god­ność”. Obcho­dzi­li­śmy nie­daw­no 25-lecie odzy­ska­nia wol­no­ści przez Pol­skę. Dzię­ki tam­tym wyda­rze­niom wie­le osób może reali­zo­wać swo­je powo­ła­nie do pra­cy w spo­sób wol­ny, wyko­rzy­sty­wać talen­ty i kre­atyw­ność w podej­mo­wa­niu dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Jed­nak doświad­cza­my też wie­lu pro­ble­mów: bez­ro­bo­cia, niskich płac, emi­gra­cji. Wiel­ka rze­sza ludzi mło­dych opu­ści­ła swo­je rodzi­ny, decy­du­jąc się na roz­łą­kę i samot­ność, aby odna­leźć nowe per­spek­ty­wy życia na obczyź­nie. Inni mają pra­cę, ale nie daje im ona per­spek­tyw życio­we­go roz­wo­ju. To z kolei prze­kła­da się na odkła­da­nie decy­zji o zawar­ciu mał­żeń­stwa i wyda­niu na świat potom­stwa.

Frag­ment prze­mó­wie­nia wygło­szo­ne­go na roz­po­czę­cie I Kon­fe­ren­cji o pra­cy
i dla pra­cy „LABOR OMNIA VINCIT”, Kra­ków, 14 VI 2014 r.