Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Kpią z Męki Pańskiej!

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Prze­wi­dzia­ny w pro­gra­mie Festi­wa­lu Mal­ta spek­takl „Gol­go­ta Pic­nic” odbie­ra­ny jest powszech­nie jako bluź­nier­czy i wyśmie­wa­ją­cy w spo­sób ordy­nar­ny to, co dla chrze­ści­jan jest naj­więk­szą świę­to­ścią. Przed­sta­wie­nie to w opi­nii wie­lu osób jest wyjąt­ko­wo ordy­nar­nym przed­się­wzię­ciem. Uka­zu­je Chry­stu­sa jako dege­ne­ra­ta, ego­istę, odpo­wie­dzial­ne­go za całe zło na świe­cie. Spek­takl obfi­tu­je w lubież­ne sce­ny, a pod adre­sem Chry­stu­sa pada­ją licz­ne wul­ga­ry­zmy. Wystę­pu­ją­cy nago akto­rzy kpią z Męki Pań­skiej, a całość prze­sy­co­na jest por­no­gra­ficz­ny­mi odnie­sie­nia­mi do Pisma Świę­te­go. Nie jest to więc żad­ne wyda­rze­nie o naj­wyż­szym pozio­mie arty­stycz­nym, god­nym świa­do­mych i goto­wych na pod­ję­cie poznaw­cze­go ryzy­ka widzów, ani rzad­ki w dzi­siej­szych cza­sach przy­kład reflek­sji huma­ni­stycz­nej, kry­tycz­nej, czy też posta­wa ducho­we­go i etycz­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia w świat. (…) Mamy tu więc do czy­nie­nia nie tyl­ko z obra­zą uczuć reli­gij­nych, o czym mówi nasza Kon­sty­tu­cja, ale rów­nież z pro­wo­ko­wa­niem do wystą­pień dopro­wa­dza­ją­cych do despe­ra­cji ludzi, któ­rzy nie widzą innej moż­li­wo­ści poło­że­nia kre­su poni­ża­niu ich i kpie­niu z tego, co dla nich jest naj­więk­szą war­to­ścią i świę­to­ścią.

Frag­ment listu otwar­te­go do orga­ni­za­to­rów Festi­wa­lu Mal­ta,
Poznań, 14 VI 2014 r.