Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Innej drogi nie ma

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Zło gro­zi każ­de­mu z nas. Zło ma dostęp do ludz­kie­go ser­ca i nie­jed­no­krot­nie doko­nu­je w nim spu­sto­sze­nia, a jed­no­cze­śnie krzyw­dzi dru­gie­go czło­wie­ka, zwłasz­cza sła­be­go, bez­bron­ne­go, nie­win­ne­go. Ta mrocz­na rze­czy­wi­stość ludz­kie­go ser­ca sta­no­wi rów­nież przed­miot reflek­sji Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji, pod­czas któ­rej chce­my zasta­na­wiać się nad poważ­nym pro­ble­mem i pyta­niem: „Jak rozu­mieć i odpo­wie­dzieć na wyko­rzy­sty­wa­nie sek­su­al­ne mało­let­nich w Koście­le”. (…) Oczysz­cze­nie nie jest pro­ste ani bez­bo­le­sne. Nie wol­no nam jed­nak porów­ny­wać bólu oczysz­cze­nia z bólem krzyw­dy, jakiej ze stro­ny nie­któ­rych kapła­nów i zakon­ni­ków dozna­ło wie­lu mło­dych. Nie wol­no nam się pocie­szać tym, iż pro­cent księ­ży win­nych wyko­rzy­sta­nia sek­su­al­ne­go dzie­ci i mło­dzie­ży nie jest wyż­szy od tego w innych podob­nych kate­go­riach zawo­do­wych. Ale nie wol­no też przed­sta­wiać tej dewia­cji, jak­by to była nik­czem­ność typo­wa dla kato­li­cy­zmu. Przy­jąć trud i ból oczysz­cze­nia i czy­nić wszyst­ko, co moż­li­we, by takie przy­pad­ki się nie powtó­rzy­ły – to jest ewan­ge­licz­na odpo­wiedź Kościo­ła, przy­po­mnia­na nam przez Bene­dyk­ta XVI. Innej dro­gi nie ma.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. poprze­dza­ją­cej mię­dzy­na­ro­do­wą kon­fe­ren­cję nt.„Jak rozu­mieć i odpo­wie­dzieć na wyko­rzy­sta­nie sek­su­al­ne mało­let­nich w Koście­le”, Kra­ków, 20 VI 2014 r.