Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Pełnia wolności!

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Oprócz pokar­mu życio­daj­ne­go, jakim jest Eucha­ry­stia, docie­ra do nas nie­mal codzien­nie inny pokarm, któ­ry nie­sie spu­sto­sze­nie nie tyl­ko dla życia docze­sne­go, ale i wiecz­ne­go. Przy­kła­dem takie­go zatru­te­go pokar­mu są pro­po­no­wa­ne bluź­nier­cze spek­ta­kle wyśmie­wa­ją­ce w ordy­nar­ny spo­sób nasze­go Zba­wi­cie­la. Drwią­ce z krzy­ża, któ­ry jest sym­bo­lem wszel­kie­go rodza­ju cier­pie­nia. (…) Takie spek­ta­kle nale­żą do domi­nu­ją­ce­go obec­nie typu kul­tu­ry, postrze­ga­ją­ce­go czło­wie­ka głów­nie przez pry­zmat jego cie­le­sno­ści, emo­cjo­nal­no­ści i subiek­tyw­no­ści. Sku­pia­ją one widza na tych sfe­rach ludz­kiej rze­czy­wi­sto­ści, w któ­rych gra­ni­ce naszej wol­no­ści są naj­mniej­sze i w któ­rych naj­ła­twiej nam wol­ność utra­cić. Jest to pró­ba ode­rwa­nia się od wymia­ru etycz­ne­go spra­wy, od wymia­ru dobra i zła moral­ne­go, co w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzi do uwol­nie­nia czło­wie­ka od odpo­wie­dzial­no­ści etycz­nej, do jego degra­da­cji i uru­cho­mie­nia naj­niż­szych instynk­tów ludz­kiej natu­ry. (…) Wol­ność urze­czy­wist­nia się jako zdol­ność do odrzu­ca­nia tego, co jest moral­nie nega­tyw­ne, w jakiej­kol­wiek for­mie się to przed­sta­wia. Peł­nia wol­no­ści pole­ga na roz­po­rzą­dza­niu sobą w świe­tle auten­tycz­ne­go dobra, wpi­sa­ne­go w hory­zont powszech­ne­go dobra wspól­ne­go.