Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (30)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Przyjdź­cie do Mnie” (Mt 11,28) – zapra­sza nas Pan Jezus. On, któ­ry przy­szedł na zie­mię. Ten, któ­ry pozo­stał wśród nas, wciąż przy­cho­dzi, a jed­no­cze­śnie wzy­wa, byśmy przy­szli do Nie­go. On nas ocze­ku­je. Co ozna­cza to zapro­sze­nie dla mał­żon­ków i dla rodzin? „Przyjdź­cie do Mnie” – te sło­wa Zba­wi­ciel kie­ru­je do mał­żon­ków, któ­rzy się kocha­ją, czer­pią siłę z Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa, modlą się codzien­nie za sie­bie, modlą się – całą rodzi­ną, przyj­mu­ją Komu­nię świę­tą, spo­wia­da­ją się, czy­ta­ją i roz­wa­ża­ją Pismo Świę­te. Ci mał­żon­ko­wie, te rodzi­ny chęt­nie przyj­mu­ją zapro­sze­nie, wezwa­nie Pana Jezu­sa. Wie­lu jed­nak nie sły­szy gło­su Pana Jezu­sa, wie­lu lek­ce­wa­ży sło­wa Zba­wi­cie­la. Nie­któ­rzy uwa­ża­ją, że nie potrze­bu­ją przy­cho­dzić do Pana Jezu­sa, nie potrze­bu­ją Kościo­ła, pomo­cy kapła­nów, modli­twy. Są tacy, któ­rzy uwa­ża­ją, że zasa­dy moral­ne gło­szo­ne przez Kościół ogra­ni­cza­ją ich wol­ność, nie pozwa­la­ją być spon­ta­nicz­ny­mi. Wystar­czy – twier­dzą – kie­ro­wać się ser­cem, swo­im sumie­niem, uczci­wo­ścią. „Uczcie się ode Mnie” (Mt 11,29). W jaki spo­sób mał­żon­ko­wie i rodzi­ny mogą i powin­ny „uczyć się” od Pana Jezu­sa, Wcie­lo­ne­go Syna Boże­go? Pan Jezus dał nam przy­kład: „Miłuj­cie się wza­jem­nie, jak Ja was umi­ło­wa­łem” (por. J 15,12). Szcze­gól­nie pod­kre­śla: „bo jestem cichy i pokor­ny ser­cem” (Mt 11,29). Poko­ra jest owo­cem i warun­kiem wier­nej, ofiar­nej miło­ści. Pycha znisz­czy­ła wie­le mał­żeństw i rodzin. Bez poko­ry czło­wiek nie jest zdol­ny wie­rzyć, uznać swo­ją bez­rad­ność, grzesz­ność. Poko­ra uzdal­nia do prze­ba­cze­nia i prze­pro­sze­nia. Pan Jezus nie tyl­ko wzy­wa, aby­śmy od Nie­go się uczy­li, ale daje moc Ducha, któ­ry uzdal­nia nas do postę­po­wa­nia według Jego woli. „Weź­cie moje jarz­mo na sie­bie” (Mt 11,29). Miłość mie­rzy się goto­wo­ścią do ofia­ry. „Kościół pobu­dza i pro­wa­dzi rodzi­nę chrze­ści­jań­ską do służ­by miło­ści, aby naśla­do­wa­ła i prze­ży­wa­ła tę samą miłość odda­nia i ofia­ry, któ­rą Chry­stus żywi dla całej ludz­ko­ści” (św. Jan Paweł II, adh. Fami­lia­ris con­sor­tio, p. 49).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Od kogo naj­czę­ściej uczę się, jak postę­po­wać? Od kogo uczy się moje mał­żeń­stwo, rodzi­na? Kto jest naj­waż­niej­szym nauczy­cie­lem życia, zasad moral­nych, dla nasze­go mał­żeń­stwa, dla wycho­wa­nia dzie­ci?