Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Za 9,9–10; Rz 8,9.11–13; Mt 11,25–30

JEZUS ŁAGODNY I POKORNY SERCEM

W owym cza­sie Jezus prze­mó­wił tymi sło­wa­mi: Wysła­wiam Cię, Ojcze, Panie nie­ba i zie­mi, że zakry­łeś te rze­czy przed mądry­mi i roz­trop­ny­mi, a obja­wi­łeś je pro­stacz­kom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Two­je upodo­ba­nie. Wszyst­ko prze­ka­zał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tyl­ko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tyl­ko Syn, i ten, komu Syn zechce obja­wić. Przyjdź­cie do Mnie wszy­scy, któ­rzy utru­dze­ni i obcią­że­ni jeste­ście, a Ja was pokrze­pię. Weź­mij­cie moje jarz­mo na sie­bie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagod­ny i pokor­ny ser­cem, a znaj­dzie­cie uko­je­nie dla dusz waszych. Albo­wiem jarz­mo moje jest słod­kie, a moje brze­mię lek­kie.
ROZWAŻANIE
Czy krzyż może być słod­ki? Czy cier­pie­nie może być lek­kie? Nie jeste­śmy skłon­ni wie­rzyć tym zapew­nie­niom Jezu­sa. Wystar­czy krót­ka chwi­la reflek­sji, by uzmy­sło­wić sobie cię­żar krzy­ża i ogrom męki na krzy­żo­wej dro­dze. Dla­cze­go zatem Jezus mówi o słod­kim jarz­mie i lek­kim brze­mie­niu? Bo chce nam wska­zać na nie­zwy­kłą war­tość łaski, któ­rą napeł­nia nas Pan. Bez łaski może­my jedy­nie marzyć o poko­na­niu codzien­nych trud­no­ści. Lecz umoc­nie­ni łaską od Boga sta­je­my się zdol­ni do czy­nów prze­kra­cza­ją­cych ludz­ką wyobraź­nię, więk­szych niż naj­śmiel­sze marze­nia. Moc­ni łaską, znie­sie­my każ­de utru­dze­nie.

rs