Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

CZTERNASTY TYDZIEŃ ZWYKŁY 7–12 VII 2014

PONIEDZIAŁEK

Oz 2,16.17b–18.21–22; Mt 9,18–26
Słowo Boże: Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Bo sobie mówiła: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. Przechodził przez napierający tłum. A jednak spośród wielu dotknięć odczuł ten jeden, kobiety cierpiącej na krwotok. Dlaczego był on inny niż pozostałe? Bo był to dotyk wiary. Tu nie chodziło o fizyczne zetknięcie się z Jezusem, liczyła się jedynie wiara. Jak owa kobieta, możemy swą żywą wiarą rzeczywiście dotknąć Jezusa i może to być dotknięcie równie skuteczne, jak w jej sytuacji.
Modlitwa dnia: Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście.
WTOREK
Oz 8,4–7.11–13; Mt 9,32–37
Słowo Boże: A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Jezus nie zostawia żadnej grupy ludzi bez pomocy. Nikogo z góry nie wyklucza. Z założenia jest dla wszystkich. Nie znaczy to, że wszyscy Go przyjmą. Lecz On o nikim nie zapomina. Bo każdy ma prawo usłyszeć Dobrą Nowinę. Jeśli ją przyjmie, znajdzie zbawienie. Jeśli pozostanie obojętny, będzie ponosił tego konsekwencje. Co konkretnego zrobiłem w ostatnich dniach, by Jezus mógł dojść do każdego człowieka?
Modlitwa dnia: Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana z Dukli, prezbitera, cnotami wielkiej pokory i cierpliwości, spraw, abyśmy naśladując jego przykład, otrzymali podobną nagrodę.
ŚRODA
Oz 10,1–3.7–8.12; Mt 10,1–7
Słowo Boże: A oto imiona dwunastu Apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Imiona Dwunastu zapisane zostały w Ewangelii. Jedenaście imion na chwałę Boga, by mówić o wielkości Bożej łaski. Jedno imię na świadectwo klęski, jaką ponosi człowiek, gdy sprzeniewierza się powołaniu. Jedenaście imion, tyleż powołań i zadań do spełnienia oraz odpowiedzi. Każda inna, w innym miejscu napisana życiem oddanym Bogu.
Modlitwa dnia: Boże, Ty przez wyznanie wiary świętych męczenników Augustyna i jego Towarzyszy pokrzepiłeś swój Kościół przedziwnym darem, spraw, aby Twój lud, wierny posłannictwu, które zostało mu powierzone, cieszył się większą wolnością i wobec świata dawał świadectwo prawdzie.
CZWARTEK
Rdz 44,18–21.23b–29; 45,1–5; Mt 10,7–15
Słowo Boże: Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Bóg powołując do konkretnego zadania, wyposaża w konieczne zdolności – charyzmaty. Stanowią one zawsze dar świadczący o łaskawości Boga, bo nie można znaleźć powodu, dla którego właśnie ta określona osoba winna otrzymać jakiś dar. Bóg udziela zgodnie ze swym zamysłem miłości, a nie zgodnie z zasługami człowieka. Stąd, gdy czymś dysponujemy, winniśmy uwzględnić także dobro innych.
Modlitwa dnia: Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście.
PIĄTEK
Prz 2,1–9; Mt 19,27–29
Słowo Boże: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. Można sądzić, że Apostołowie kiedyś będą wraz z Jezusem sądzić naród żydowski, także ludzkość. Bo prawda o sądzie ostatecznym jest wyraźnie obecna w nauczaniu Jezusa. Lecz nim nastąpi ostateczne zakończenie dziejów, trwa czas miłosierdzia. Jezus zmartwychwstały wstawia się za nami. Towarzyszący Mu Apostołowie, choć na tronach, nie mogą czynić nic innego – również są dziś naszymi orędownikami.
Modlitwa dnia: Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta, opata, znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie, spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań.
SOBOTA
Iz 6,1–8; Mt 10,24–33
Słowo Boże: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. Co zabija moją duszę? Szczególnym niebezpieczeństwem jest to wszystko, co podważa zaufanie wobec Chrystusa i Jego Kościoła. Artykuły, prowadzone rozmowy i kontakty z różnymi ludźmi – czy to wszystko nie osłabia mojego zaufania wobec Kościoła? Jeśli tak, to czy nie narażam swojej wiary na osłabienie? A przecież tego winienem się bać, bo to oznacza w bliższej lub dłuższej perspektywie śmierć duszy.
Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże, święty Brunon, biskup i męczennik, przelał krew na naszych ziemiach, głosząc Ewangelię poganom, spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali w wierze i stosowali do niej swe życie.