Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Walka przeciwko chrześcijaństwu

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Sto­imy na bar­dzo nie­bez­piecz­nym skrzy­żo­wa­niu, gdzie z jed­nej stro­ny jest przy­zwo­itość, któ­ra uwa­ża, że czło­wiek ma etycz­ne zobo­wią­za­nia, a z dru­giej stro­ny jest to, co nazy­wa­my bra­kiem jakie­go­kol­wiek skrę­po­wa­nia etycz­ne­go. To skrzy­żo­wa­nie sta­no­wi naj­więk­szy pro­blem naszych cza­sów. Jeśli nauka i sztu­ka wyzwo­lą się z ety­ki, to nie będzie żad­ne­go tytu­łu, żeby oskar­żać leka­rzy, któ­rzy mor­do­wa­li w obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych swo­ich więź­niów. To jest wła­śnie efekt ode­rwa­nia sztu­ki od ety­ki, z tym wła­śnie mamy do czy­nie­nia. (…) Kult Ser­ca Jezu­so­we­go jest przede wszyst­kim spo­so­bem prze­ży­wa­nia tajem­ni­cy miło­ści Bożej, któ­rą obja­wił Chry­stus. Nie ogra­ni­cza­my się w nim do prak­tyk poboż­nych i modlitw. Jeste­śmy wezwa­ni do miło­ści na wzór tej, któ­rą czci­my w Ser­cu Jezu­sa. Jest to dzień eks­pia­cji. Wie­lu kato­li­ków nie zda­je sobie spra­wy, że w świe­cie toczy się nie­praw­do­po­dob­na wal­ka prze­ciw­ko chrze­ści­jań­stwu. A nie zda­je sobie spra­wy dla­te­go, bo sto­so­wa­ne meto­dy potra­fią uśpić ich czuj­ność do tego stop­nia, że nawet wska­zy­wa­nie na kon­kret­ne fak­ty nie odno­si żad­ne­go skut­ku.