Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 55,10–11; Rz 8,18–23; Mt 13,1–9

PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY

Fot. www.pixabay.com

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jezio­rem. Wnet zebra­ły się koło Nie­go tłu­my tak wiel­kie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brze­gu. I mówił im wie­le w przy­po­wie­ściach tymi sło­wa­mi:
Oto siew­ca wyszedł siać. A gdy siał, nie­któ­re ziar­na padły na dro­gę, nad­le­cia­ły pta­ki i wydzio­ba­ły je. Inne padły na miej­sca ska­li­ste, gdzie nie­wie­le mia­ły zie­mi; i wnet powscho­dzi­ły, bo gle­ba nie była głę­bo­ka. Lecz gdy słoń­ce wze­szło, przy­pa­li­ły się i uschły, bo nie mia­ły korze­nia. Inne zno­wu padły mię­dzy cier­nie, a cier­nie wybu­ja­ły i zagłu­szy­ły je. Inne w koń­cu padły na zie­mię żyzną i plon wyda­ły, jed­no sto­krot­ny, dru­gie sześć­dzie­się­cio­krot­ny, a inne trzy­dzie­sto­krot­ny. Kto ma uszy, nie­chaj słu­cha.
ROZWAŻANIE
Przy­po­wieść o siew­cy mówi naj­pierw o hoj­no­ści Boga – siew­ca rzu­ca ziar­no obfi­cie i to w róż­ne miej­sca, po któ­rych roz­sąd­ny rol­nik nie będzie spo­dzie­wał się plo­nu. Boży Rol­nik – Siew­ca sło­wa nie patrzy na to, lecz sie­je obfi­cie. Bo ludz­kie ser­ce dziś, choć jest jak miej­sce ska­li­ste, to jutro może oka­zać się zie­mią dają­cą plo­ny. Przy­po­wieść ta mówi rów­nież o wol­no­ści: każ­dy czło­wiek tak kształ­tu­je swą duszę, że według wła­snej decy­zji przyj­mu­je sło­wo lub odrzu­ca, pozwa­la mu rosnąć lub pro­wa­dzi do uschnię­cia. Obfi­tość Bożej łaski i wol­ność czło­wie­ka – syn­chro­ni­za­cja tych prze­strze­ni owo­cu­je zba­wie­niem.

rs