Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

BÓG ZAWSZE NAM PRZEBACZA!

Kate­che­za Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­na na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie przed modli­twą Anioł Pań­ski, 29 czerw­ca br.

Fot. L’Osservatore Roma­no

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry!
Dziś obcho­dzi­my uro­czy­stość Trój­cy Świę­tej, któ­ra stwa­rza nam oka­zję do roz­wa­że­nia i ado­ro­wa­nia Boże­go życia Ojca, Syna i Ducha Świę­te­go: życia głę­bo­kiej komu­nii i dosko­na­łej miło­ści, będą­ce­go źró­dłem i celem całe­go wszech­świa­ta i każ­de­go stwo­rze­nia – Boga. W Trój­cy Świę­tej roz­po­zna­je­my rów­nież wzór Kościo­ła. Jeste­śmy w nim wezwa­ni do wza­jem­nej miło­ści tak, jak Jezus nas umi­ło­wał. To miłość jest kon­kret­nym zna­kiem uka­zu­ją­cym wia­rę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świę­te­go. To miłość wyróż­nia chrze­ści­ja­ni­na, jak nam powie­dział Jezus: „Po tym wszy­scy pozna­ją, żeście ucznia­mi moimi, jeśli będzie­cie się wza­jem­nie miło­wa­li”. Sprzecz­no­ścią było­by myśle­nie o chrze­ści­ja­nach nie­na­wi­dzą­cych sie­bie nawza­jem. To sprzecz­ność. A dia­beł zawsze sta­ra się, byśmy się nie­na­wi­dzi­li, bo zawsze sie­je kąkol nie­na­wi­ści; on nie zna miło­ści, miłość pocho­dzi od Boga! Wszy­scy jeste­śmy wezwa­ni, aby świad­czyć i gło­sić prze­sła­nie, że „Bóg jest miło­ścią”, że Bóg nie jest dale­ki czy obo­jęt­ny wobec naszych ludz­kich spraw. Jest On bli­sko nas, jest zawsze u nasze­go boku, podą­ża wraz z nami, aby dzie­lić nasze rado­ści i cier­pie­nia, nasze nadzie­je i tru­dy. On kocha nas do tego stop­nia, że stał się cia­łem, przy­szedł na świat, nie po to, aby go osą­dzić, ale aby świat przez Jezu­sa był zba­wio­ny. I to jest miło­ścią Boga w Jezu­sie, tą miło­ścią, któ­rą tak trud­no pojąć, ale któ­rą odczu­wa­my, gdy zbli­ża­my się do Jezu­sa. On nam zawsze prze­ba­cza, On zawsze na nas cze­ka, kocha nas tak bar­dzo. Zaś odczu­wa­na przez nas miłość Jezu­sa jest miło­ścią Boga. Duch Świę­ty, dar zmar­twych­wsta­łe­go Jezu­sa, prze­ka­zu­je nam Boże życie, i w ten spo­sób pozwa­la nam wejść w dyna­mizm Trój­cy Świę­tej, któ­ry jest dyna­mi­zmem miło­ści, komu­nii, wza­jem­nej służ­by, dzie­le­nia się. Czło­wiek, któ­ry kocha innych dla samej rado­ści miło­wa­nia, jest odbi­ciem Trój­cy Świę­tej. Rodzi­na, w któ­rej ist­nie­je wza­jem­na miłość i wza­jem­na pomoc, jest odbi­ciem Trój­cy Świę­tej. Para­fia, w któ­rej ist­nie­je wza­jem­na miłość i ma miej­sce wymia­na darów ducho­wych oraz mate­rial­nych, jest odbi­ciem Trój­cy Świę­tej.