Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer specjalny poświęcony kapłanom wiernym Bogu i Ojczyźnie

Odda­je­my do rąk Czy­tel­ni­ków numer spe­cjal­ny „Źró­dła”, poświę­co­ny kapła­nom wier­nym Bogu i Ojczyź­nie. Na prze­strze­ni wie­ków było ich tysią­ce. Spo­śród nich wybra­li­śmy garst­kę – pra­wie 30, któ­rych opi­su­je­my. Tyl­ko tylu, a Kościół w Pol­sce pozo­sta­wił ich tak wie­lu. Nie­któ­rzy z nich są sze­rzej zna­ni, inni zapo­mnia­ni. Poprzez nich chce­my poka­zać, w tym trud­nym dla Pol­ski cza­sie, iż nawet w naj­bar­dziej bez­na­dziej­nej sytu­acji Opatrz­ność ofia­ro­wa­ła nam kapła­nów, któ­rzy, gdy była taka potrze­ba, nie cof­nę­li się nawet przed ofia­rą swe­go życia w służ­bie Bogu i Ojczyź­nie. W tym nume­rze nie opi­suj­my wiel­kich Pry­ma­sów, ks. kard. Augu­sta Hlon­da oraz ks. kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go, któ­rym poświę­co­ne były już oddziel­ne nume­ry spe­cjal­ne, a tak­że tych, któ­rzy wypeł­nia­jąc swą misję na pol­skiej zie­mi dostą­pi­li chwa­ły, zosta­jąc beaty­fi­ko­wa­ny­mi lub kano­ni­zo­wa­ny­mi. Wie­rzy­my, że dzi­siaj orę­du­ją za naszą Ojczy­zną w nie­bie, a być może kie­dyś, nie­któ­rzy z naszych boha­te­rów dołą­czą do nich. Wszy­scy oni pozo­sta­ną dla nas przy­kła­dem i źró­dłem siły, aby­śmy „całe to ducho­we dzie­dzic­two, któ­re­mu na imię Pol­ska, raz jesz­cze przy­ję­li z wia­rą, nadzie­ją i miło­ścią – taką, jaką zaszcze­pia w nas Chry­stus na chrzcie świę­tym”. O co tak pro­sił nas przed 35 laty, dzi­siaj już świę­ty, Jan Paweł II.