Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przed 35 laty

Kościół w tym kraju i na tej ziemi

Ojciec Świę­ty Jan Paweł II modli się przy gro­bie ks. Jerze­go Popie­łusz­ki — Fot. archi­wum Cen­trum Opatrz­no­ści Bożej

To praw­da, ład wol­no­ści budu­je się w tru­dzie. Praw­dzi­wa wol­ność zawsze kosz­tu­je! Każ­dy z nas musi cią­gle od nowa ten trud podej­mo­wać. I tu rodzi się następ­ne pyta­nie: Czy czło­wiek może ów ład wol­no­ści zbu­do­wać sam, bez Chry­stu­sa czy nawet wbrew Chry­stu­so­wi? Pyta­nie nie­zwy­kle dra­ma­tycz­ne, ale jak­że waż­ne w kon­tek­ście spo­łecz­nym prze­sy­co­nym kon­cep­cja­mi demo­kra­cji inspi­ro­wa­nej ide­olo­gią libe­ral­ną! Usi­łu­je się bowiem dzi­siaj wmó­wić czło­wie­ko­wi i całym spo­łe­czeń­stwom, iż Bóg jest prze­szko­dą na dro­dze do peł­nej wol­no­ści, że Kościół jest wro­giem wol­no­ści, że wol­no­ści nie rozu­mie, że się jej lęka. Jest tutaj jakieś nie­sły­cha­ne pomy­le­nie pojęć. Kościół bowiem nie prze­sta­je być w świe­cie gło­si­cie­lem ewan­ge­lii wol­no­ści! To jest jego misja. „Ku wol­no­ści wyswo­bo­dził nas Chry­stus” (por. Ga 5,1). Dla­te­go chrze­ści­ja­nin nie lęka się wol­no­ści, przed wol­no­ścią nie ucie­ka! Podej­mu­je ją w spo­sób twór­czy i odpo­wie­dzial­ny, jako zada­nie swo­je­go życia. Bo wol­ność nam dana jest przez Boga, jest nam nie tyl­ko przez Boga dana, jest nam tak­że zada­na! Ona jest naszym powo­ła­niem: „Wy, bra­cia – pisze Apo­stoł – powo­ła­ni zosta­li­ście do wol­no­ści” (por. Ga 5,13). A to, że Kościół jest wro­giem wol­no­ści, jest jakimś szcze­gól­nym non­sen­sem tu, w tym kra­ju i na tej zie­mi, wśród tego naro­du, gdzie Kościół tyle razy dowiódł, jak bar­dzo jest stró­żem wol­no­ści i to zarów­no w minio­nym stu­le­ciu, jak i w obec­nym, jak i w ostat­nim pięć­dzie­się­cio­le­ciu. Jest stró­żem wol­no­ści! Bo Kościół wie­rzy, że do wol­no­ści wyzwo­lił nas Chry­stus!”…

Ojciec Świę­ty Jan Paweł II, Wro­cław, 1 czerw­ca 1997 roku