Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Zadaniem każdego jest miłość

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

W ostat­nich godzi­nach przed swo­ją męką, w obli­czu zbli­ża­ją­cej się śmier­ci na krzy­żu, Jezus modlił się żar­li­wie w Wie­czer­ni­ku za swo­ich uczniów. Modlił się za wszyst­kich, któ­rzy w Nie­go uwie­rzą. A więc modlił się tak­że za nas i przede wszyst­kim pro­sił o to, byśmy w Bogu sta­no­wi­li jed­no, tak jak On – Syn Boży – sta­no­wi jed­no ze swym Ojcem. Nasza głę­bo­ka jed­ność ma być świa­dec­twem. Ma prze­ko­nać świat o auten­tycz­no­ści posłan­nic­twa Jezu­sa Chry­stu­sa, aby świat uwie­rzył, że to On jest Zba­wi­cie­lem.  Nasza jed­ność ma rów­nież prze­ko­nać świat, że imie­niem Boga jest Miłość i że powo­ła­niem oraz zada­niem każ­de­go czło­wie­ka jest miłość. To ona sta­no­wi isto­tę świę­to­ści. Pro­mie­nio­wać świę­to­ścią to zna­czy pro­mie­nio­wać miło­ścią. To zna­czy kochać i słu­żyć. Dziś chce­my prze­pro­sić eucha­ry­stycz­ne­go Jezu­sa za sprze­nie­wie­rza­nie się Jego przy­ka­za­niu miło­ści, za grzech podzia­łów i kłót­ni nie tyl­ko w życiu spo­łecz­nym i politycznym,ale tak­że w naszym życiu oso­bi­stym, na codzień. Chce­my prze­pro­sić za grzech podzia­łów w Koście­le, wśród wie­rzą­cych.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość Boże­go Cia­ła, Kra­ków, 19 VI 2014 r.