Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Podróżowanie do Boga

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Cała histo­ria zba­wie­nia, któ­ra roz­po­czę­ła się od wiel­kie­go exo­du­su Abra­ha­ma, była jed­nym wiel­kim piel­grzy­mo­wa­niem­po dro­gach wia­ry. Rów­nież Jezus, któ­ry przed­sta­wia się jako „Dro­ga”, przez wcie­le­nie sam wyru­sza na dro­gę swo­je­go ludu i całej ludz­ko­ści, jed­no­cząc się z każ­dym czło­wie­kiem. On nie tyl­ko poka­zu­je dro­gę, któ­rą nale­ży iść do Boga, lecz sam nią kro­czy. On sam jest Dro­gą do Boga. Tak­że ucznio­wie Jezu­sa, natchnie­ni przez Ducha Świę­te­go, roze­szli się na wszyst­kie stro­ny świa­ta, idąc mię­dzy róż­ne naro­dy i wszę­dzie gło­sząc Ewan­ge­lię. Oni rów­nież, cze­go świa­dec­twem są Dzie­je Apo­stol­skie, defi­niu­ją życie chrze­ści­jań­skie jako dro­gę do nie­bie­skie­go Jeru­za­lem. (…) Oczy­wi­stą rze­czą jest, iż piel­grzym­ka róż­ni się od tury­sty­ki. Tury­sty­ka jest bowiem uciecz­ką od życia codzien­ne­go do cze­goś nie­co­dzien­ne­go, nato­miast piel­grzy­mo­wa­nie jest podró­żo­wa­niem w okre­ślo­nym celu. Jed­nym z pierw­szych celów, z powo­dów któ­rych Kościół zachę­ca do piel­grzy­mo­wa­nia, jest pogłę­bie­nie wia­ry i życia ducho­we­go. Piel­grzym­ka jest bowiem naszym podró­żo­wa­niem do Boga.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. poprze­dza­ją­cej wymarsz
80. Poznań­skiej Pie­szej Piel­grzym­ki na Jasną Górę, Poznań, 6 VII 2014 r.