Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (32)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Kró­le­stwo nie­bie­skie podob­ne jest do skar­bu ukry­te­go w roli. Zna­lazł go pewien czło­wiek… sprze­dał wszyst­ko, co miał i kupił tę rolę… Podob­ne jest kró­le­stwo nie­bie­skie do kup­ca, poszu­ku­ją­ce­go pięk­nych pereł. Gdy zna­lazł jed­ną dro­go­cen­ną per­łę, poszedł, sprze­dał wszyst­ko, co miał, i kupił ją” (Mt 13,44–46). Te przy­po­wie­ści odno­szą się do każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na. W jaki spo­sób odno­szą się do mał­żeń­stwa i rodzi­ny? Co jest skar­bem, per­łą dla męża i żony, dla rodzi­ców i dla dzie­ci? Skar­bem i per­łą jest sam Bóg, wiecz­ność, życie w przy­jaź­ni z Bogiem. Dla mał­żon­ków skar­bem, per­łą jest łaska Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa, powo­ła­nie do mał­żeń­stwa, dziec­ko („kto przyj­mu­je jed­no z tych małych, Mnie przyj­mu­je” – Mk 9,37). Skar­bem jest współ­mał­żo­nek, jest Boże sło­wo o mał­żeń­stwie i rodzi­nie („co Bóg złą­czył, niech czło­wiek nie roz­dzie­la” – Mt 19,6). Pan Jezus opo­wie­dział też przy­po­wieść o sie­ci (Mt 13,47–50): „Podob­ne jest kró­le­stwo nie­bie­skie do sie­ci, zarzu­co­nej w morze i zagar­nia­ją­cej ryby wszel­kie­go rodza­ju”. Po wycią­gnię­ciu na brzeg dobre ryby zebra­no w naczy­niach, a złe odrzu­co­no. „Tak będzie przy koń­cu świa­ta… wyłą­czą złych spo­śród spra­wie­dli­wych i wrzu­cą w piec roz­pa­lo­ny” (Mt 13,49–50). Czy moż­na być odrzu­co­nym za zdra­dę łaski Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa, za zdra­dę tego/tej, któremu/której skła­da­no przy­się­gę? Św. Paweł pisze, że Bóg powo­łu­je czło­wie­ka, aby stał się „na wzór obra­zu Jego Syna” (Rz 8,29). Mał­żeń­stwo i rodzi­na – to powo­ła­nie. W rodzi­nie każ­dy jest powo­ła­ny, aby był „na wzór obra­zu Jego Syna”. „Rodzi­na chrze­ści­jań­ska budu­je… Kró­le­stwo Boże w dzie­jach poprzez samą codzien­ną rze­czy­wi­stość… a więc poprzez miłość mał­żeń­ską i rodzin­ną… prze­ży­wa­ną w wier­no­ści i płod­no­ści… w misji pro­roc­kiej, kapłań­skiej i kró­lew­skiej Jezu­sa Chry­stu­sa i Jego Kościo­ła” (św. Jan Paweł II, adh. Fami­lia­ris con­sor­tio, p. 50).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Kto jest skar­bem w mym życiu? W mojej rodzi­nie? Gdy mówię w rodzi­nie: „moja per­ło” – czy to coś zna­czy?