Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: 1 Krl 3,5.7–12; Rz 8,28–30; Mt 13,44–52

PRZYPOWIEŚĆ O SKARBIE, O PERLE I O SIECI

Fot. www.pixabay.com

Jezus opo­wie­dział tłu­mom taką przy­po­wieść:
Kró­le­stwo nie­bie­skie podob­ne jest do skar­bu ukry­te­go w roli. Zna­lazł go pewien czło­wiek i ukrył ponow­nie. Ura­do­wa­ny poszedł, sprze­dał wszyst­ko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podob­ne jest kró­le­stwo nie­bie­skie do kup­ca, poszu­ku­ją­ce­go pięk­nych pereł. Gdy zna­lazł jed­ną dro­go­cen­ną per­łę, poszedł, sprze­dał wszyst­ko, co miał, i kupił ją. Dalej, podob­ne jest kró­le­stwo nie­bie­skie do sie­ci, zarzu­co­nej w morze i zagar­nia­ją­cej ryby wszel­kie­go rodza­ju. Gdy się napeł­ni­ła, wycią­gnę­li ją na brzeg i usiadł­szy, dobre zebra­li w naczy­nia, a złe odrzu­ci­li. Tak będzie przy koń­cu świa­ta: wyj­dą anio­ło­wie, wyłą­czą złych spo­śród spra­wie­dli­wych i wrzu­cą w piec roz­pa­lo­ny; tam będzie płacz i zgrzy­ta­nie zębów. Zro­zu­mie­li­ście to wszyst­ko? Odpo­wie­dzie­li Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dla­te­go każ­dy uczo­ny w Piśmie, któ­ry stał się uczniem kró­le­stwa nie­bie­skie­go, podob­ny jest do ojca rodzi­ny, któ­ry ze swe­go skarb­ca wydo­by­wa rze­czy nowe i sta­re.
ROZWAŻANIE
Przy­po­wie­ści mówią o wyjąt­ko­wej war­to­ści kró­le­stwa Boże­go. Ina­czej mówiąc, Jezus
uczy, że nad­zwy­czaj­ną, nie­po­rów­ny­wal­ną z niczym war­tość kry­je w sobie dzia­ła­nie Boga.
Każ­de, naj­mniej­sze nawet dzia­ła­nie Boga ma więk­szą war­tość niż naj­więk­sze osią­gnię­cia
ludz­kie­go geniu­szu. Łatwo nam podzi­wiać to, co „stwo­rzy­li” ludzie. A prze­cież o wie­le
wię­cej cenić win­ni­śmy to, co stwo­rzył Pan. Jeste­śmy przy­zwy­cza­je­ni, że za dzie­ła
ludz­kie trze­ba pła­cić. A za Boże dzie­ła? Rów­nież za nie pła­ci­my: bo jeśli odkry­wa­my
dzie­ło Boga, inne rze­czy tra­cą na war­to­ści, a jeśli nie odkry­wa­my, pła­ci­my destruk­cją
wła­sne­go życia.

rs