Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Logika Jezusa

Ks. Bp Piotr Gre­ger Biskup Pomoc­ni­czy Die­ce­zji Biel­sko-Żywiec­kiej

Czyż w obli­czu ujaw­nia­nych współ­cze­śnie skan­da­li i wysu­wa­nych pod adre­sem ludzi Kościo­ła oskar­żeń poku­sa doko­na­nia w nim swo­istej czyst­ki per­so­nal­nej nie towa­rzy­szy rów­nież i nam dzi­siaj? Czy jed­nak jest to wła­ści­wa dro­ga odno­wy Kościo­ła? Odczy­ta­na dzi­siaj Ewan­ge­lia nie pozo­sta­wia żad­nych wąt­pli­wo­ści: czyst­ka per­so­nal­na nie jest dro­gą Kościo­ła. (…) Kościół to wytrwa­ła i cier­pli­wa koeg­zy­sten­cja dobra i zła, a ich osta­tecz­ne roz­dzie­le­nie nastą­pi dopie­ro u kre­su dzie­jów. Musi­my się bro­nić przed poku­są pró­by, aby z Kościo­ła usu­nąć zło siłą. Nie ule­gaj­my poku­sie dosto­so­wa­nia się do mode­lu tro­ski o medial­ny wize­ru­nek i dobre samo­po­czu­cie uczest­ni­cze­nia w spo­łecz­no­ści. Zupeł­nie inna jest bowiem logi­ka Jezu­sa. Wal­cząc ze złem, moż­na łatwo nisz­czyć dobro. Aż nad­to wie­lu dowo­dów na to dostar­cza­ją dzie­je rewo­lu­cji, któ­re wybu­cha­jąc w imię likwi­da­cji jakie­goś zła, przy­nio­sły przy oka­zji o wie­le jesz­cze wię­cej zła niż było ono obec­ne do tej pory. (…) Orę­dzia dzi­siej­szej Ewan­ge­lii nie moż­na okre­ślić mod­nym dziś sło­wem tole­ran­cja. Jezus nie zga­dza się na tole­ro­wa­nie zła w tym zna­cze­niu, jakie nie­jed­no­krot­nie pró­bu­je się dzi­siaj nadać temu poję­ciu. Zło musi być nazy­wa­ne po imie­niu, a czło­wiek dopusz­cza­ją­cy się zła nie może stać na świecz­ni­ku we wspól­no­cie Kościo­ła. Oce­na sumień, a tym bar­dziej defi­ni­tyw­ne usu­wa­nie kogo­kol­wiek ze spo­łecz­no­ści uczniów Jezu­sa czy jakie­kol­wiek oddzie­la­nie się czy­stych od nie­czy­stych, nie mie­ści się w logi­ce, któ­rą Jezus uczy­nił fun­da­men­tem życia chrze­ści­jań­skie­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. inau­gu­ru­ją­cej 15. Ogól­no­pol­ski Tydzień św. Krzysz­to­fa, Milów­ka, 20 VII 2014 r.