Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

W świetle Boga

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Nie narzu­ca­my niko­mu naszej wia­ry, naszej wizji Boga, czło­wie­ka i ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści. Pra­gnie­my tyl­ko zaświad­czyć o praw­dzie o Bogu, któ­ry jest miło­ścią, któ­ry nicze­go czło­wie­ko­wi nie zabie­ra, a wszyst­ko daje, i któ­ry życiu czło­wie­ka nada­je naj­głęb­szy sens. W świe­tle Boga i Jego sło­wa patrzy­my na świat, na ludzi i wyda­rze­nia. Rów­nież i Kościół niko­mu nie zagra­ża. Dla­te­go tym bar­dziej boli nas – nie­kie­dy bez­kar­ne – ata­ko­wa­nie i znie­wa­ża­nie Kościo­ła i ludzi wie­rzą­cych. Kościół jest naszym wspól­nym domem i jest otwar­ty dla wszyst­kich, bo takim go Chry­stus usta­no­wił. Rów­nież i dziś Kościół w Pol­sce słu­ży naro­do­wi, tak jak słu­żył mu w cią­gu wie­ków, będąc fun­da­men­tem jego jed­no­ści. (…) Bóg jest Panem ludz­kich dzie­jów i losów. To Jemu osta­tecz­nie zawdzię­cza­my, że nasza Ojczy­zna oraz pozo­sta­łe kra­je naszej czę­ści Euro­py zosta­ły uwol­nio­ne spod zależ­no­ści od bez­boż­nej i dla­te­go nie­ludz­kiej ide­olo­gii i sys­te­mu, któ­ry chciał budo­wać raj na zie­mi, a zosta­wił po sobie ruiny mate­rial­ne i ducho­we. (…) Dziś dzię­ku­je­my publicz­nie za wiel­kie dobro zwią­za­ne z wol­no­ścią i suwe­ren­no­ścią naszej Ojczy­zny.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość Boże­go Cia­ła,
Kra­ków, 19 VI 2014 r.