Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Aborcja jest zawsze złem

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Od pew­ne­go cza­su jeste­śmy w Pol­sce uczest­ni­ka­mi publicz­nej deba­ty na temat klau­zu­li sumie­nia, a tak­że odmo­wy abor­cji nie­ule­czal­nie cho­re­go poczę­te­go in vitro dziec­ka oraz kon­se­kwen­cji praw­nych wobec leka­rza odma­wia­ją­ce­go abor­cji. (…) W kon­tek­ście decy­zji admi­ni­stra­cyj­nych, któ­re doty­ka­ją prof. Bog­da­na Cha­za­na, odma­wia­ją­ce­go abor­cji dyrek­to­ra kli­ni­ki, war­to przy­po­mnieć pod­kre­śle­nie ran­gi owej powin­no­ści sumie­nia i jej kon­se­kwen­cji: „Kto powo­łu­je się na sprze­ciw sumie­nia, nie może być nara­żo­ny nie tyl­ko na sank­cje kar­ne, ale tak­że na żad­ne inne ujem­ne kon­se­kwen­cje praw­ne, dys­cy­pli­nar­ne, mate­rial­ne czy zawo­do­we” (EV 74). Św. Jan Paweł II jed­no­znacz­nie oce­niał zło abor­cji, ale nigdy nie potę­piał kobie­ty – mat­ki, przy­wo­ły­wał nato­miast krę­gi współ­od­po­wie­dzial­nych za tę zbrod­nię. (…) Nie moż­na pogo­dzić tego naucza­nia z dzia­ła­nia­mi „kul­tu­ry śmier­ci”, doko­ny­wa­ny­mi wprost lub przez czyn­ne współ­dzia­ła­nie, ale tak­że przez popie­ra­nie inten­cji spraw­ców zła, czy też dys­kry­mi­no­wa­nie osób bro­nią­cych Ewan­ge­lii życia. To stwier­dze­nie doty­czy każ­de­go czło­wie­ka bez wyjąt­ku.

Frag­ment Oświad­cze­nia Pre­zy­dium Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski,
War­sza­wa, 16 VII 2014 r.