Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Służyć człowiekowi swoją krwią

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Wspa­nia­ła jed­ność i zjed­no­cze­nie poprzez krew. Tak jak Chry­stus poprzez krew zba­wił świat, tak i Wy poprzez Waszą krew jed­no­czy­cie się ze wszyst­ki­mi, któ­rzy korzy­sta­ją z Wasze­go ser­ca i Waszej dobro­ci. Z uzna­niem i wdzięcz­no­ścią witam Was w tym miej­scu, gdzie Chry­stus prze­ka­zał świa­tu orę­dzie o Bożym miło­sier­dziu i miło­ści miło­sier­nej. Patrzy­my na Was z wdzięcz­no­ścią i sza­cun­kiem. Widok krwio­daw­ców kie­ru­je myśli ku Sta­re­mu Testa­men­to­wi, gdzie krew sta­no­wi­ła sym­bol zawar­cia przy­mie­rza z Bogiem. Jak nie­zwy­kła jest dzi­siej­sza piel­grzym­ka hono­ro­wych daw­ców krwi. Przy­cho­dzi­cie co roku do tego Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia, aby się umoc­nić w czy­nie­niu dobra, zwłasz­cza w tym dawa­niu czę­ści sie­bie dla dru­gie­go czło­wie­ka, któ­ry potrze­bu­je wspar­cia w powro­cie do zdro­wia. Ogrom­ną tajem­ni­cę nie­sie w sobie prze­dłu­że­nie życia innych ludzi poprzez odda­wa­nie krwi, czę­sto bez świa­do­mo­ści, komu ona słu­ży. Życzę Wam, aby ta piel­grzym­ka umoc­ni­ła w Was tę dobrą dro­gę słu­że­nia czło­wie­ko­wi swo­ją krwią – sym­bo­lem miło­ści i odda­nia.

Frag­ment prze­mó­wie­nia do piel­grzy­mów uczest­ni­czą­cych w VIII Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ce Krwio­daw­ców do Łagiew­nik, Kra­ków 26 VII 2014 r.