Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (34)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Jezus wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wie­czór zapadł, a On sam tam prze­by­wał” (Mt 14,23). A ucznio­wie, przy­na­gle­ni przez Jezu­sa, wsie­dli do łodzi, któ­ra była „mio­ta­na fala­mi, bo wiatr był prze­ciw­ny”. Nad ranem Pan Jezus przy­szedł do uczniów idąc po falach. „Odwa­gi, Ja jestem, nie bój­cie się” – powie­dział zalęk­nio­nym uczniom (Mt 14,27). Te wyda­rze­nia są obra­zem nasze­go życia, jest to obraz tego, co prze­ży­wa wie­le mał­żeństw i rodzin: ciem­no­ści, wiatr prze­ciw­ny, łódź mał­żeń­ska i rodzin­na mio­ta­na fala­mi, prze­ra­że­nie, oba­wa o przy­szłość, poczu­cie bez­rad­no­ści. Pan Jezus przy­cho­dzi i mówi: „Odwa­gi, Ja jestem, nie bój­cie się”. Co trze­ba uczy­nić, by w rodzi­nie, któ­ra prze­ży­wa kry­zys, usły­szeć te sło­wa? Pan Jezus daje przy­kład: wyszedł na górę, aby się modlić. Indy­wi­du­al­na i wspól­na modli­twa, roz­wa­ża­nie sło­wa Boże­go, post, ofia­ro­wa­nie cier­pie­nia ludzi cho­rych – poma­ga usły­szeć Jezu­so­we: „Odwa­gi, Ja jestem, nie bój­cie się”. Pan Jezus powie­dział do Pio­tra: „Przyjdź”. Piotr, widząc fale, zaczął tonąć i wołał: „Panie, ratuj mnie”. „Cze­mu zwąt­pi­łeś, małej wia­ry” – powie­dział Jezus z wyrzu­tem Pio­tro­wi, rów­no­cze­śnie „wycią­gnął rękę i chwy­cił go” (Mt 14,29–31. Nam gro­zi zwąt­pie­nie, prze­sta­je­my wie­rzyć w swo­je siły, szu­ka­my win­nych, któ­rzy dopro­wa­dzi­li do kry­zy­su w rodzi­nie. Pan Jezus wycią­ga rękę do nas, do współ­mał­żon­ka, do rodzi­ny. Ale wyma­ga wysił­ku z naszej stro­ny: „Przyjdź”. Chce, aby­śmy z wia­rą i zaufa­niem usły­sze­li Jego sło­wa, w któ­rych zapew­nia o swej obec­no­ści: „Ja jestem” oraz wzy­wa do odwa­gi i prze­zwy­cię­że­nia lęku. „Zasad­ni­czym momen­tem dla wia­ry… jest obrzęd sakra­men­tu mał­żeń­stwa, któ­re­go naj­głęb­szą isto­tę sta­no­wi gło­sze­nie w Koście­le Dobrej Nowi­ny o miło­ści mał­żeń­skiej, czy­li sło­wa Boże­go, któ­re obja­wia i wypeł­nia mądry i pełen miło­ści zamysł Boga” (św. Jan Paweł II, adh. Fami­lia­ris con­sor­tio, p. 51).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Co zna­czą dziś dla mnie i mojej rodzi­ny sło­wa Pana Jezu­sa: „Odwa­gi, Ja jestem, nie bój­cie się”, a tak­że „Przyjdź”, „Cze­mu zwąt­pi­łeś”?