Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ojciec Święty Pius XII

Moc polskich kobiet i niezłomna wierność Chrystusowi Panu

Fot. arch.

Od pierw­szych alar­mów okrop­nej burzy i w mia­rę, jak roz­pę­ta­na, sro­ży­ła się coraz bar­dziej wzrok nasze­go ser­ca kie­ro­wa­ny był ku wasze­mu boha­ter­skie­mu Naro­do­wi. Śle­dzi­li­śmy dzień za dniem, moż­na powie­dzieć godzi­na za godzi­ną, w bole­ści i tro­sce prze­bieg wypad­ków, któ­re – zale­d­wie wasz Naród zmar­twych­wstał i wzmoc­nił się – dotknę­ły go naj­cięż­szy­mi pró­ba­mi. Ale, tak jak i wy, ani na chwi­lę nie  stra­ci­li­śmy nadziei na nowe zmar­twych­wsta­nie waszej Ojczy­zny… W rze­czy samej, cho­ciaż wasza zie­mia jest czer­wo­na od krwi, któ­ra ją zale­wa, pra­wo wasze jest tak pew­ne, że mamy moc­ną nadzie­ję, iż wszyst­kie naro­dy uświa­do­mią sobie w sumie­niu swo­je dłu­gi wzglę­dem Pol­ski, któ­ra jest polem i zbyt czę­sto przed­mio­tem ich spo­rów – i że kto­kol­wiek zacho­wu­je w ser­cu choć jed­ną iskrę napraw­dę ludz­kich i chrze­ści­jań­skich uczuć, temu będzie zale­ża­ło na tym, aby uzy­skać dla niej całe miej­sce, należ­ne jej zgod­nie z zasa­da­mi spra­wie­dli­wo­ści i praw­dzi­we­go poko­ju… Życie ludów jest cią­głym następ­stwem cie­ni i świa­teł; żaden kraj bar­dziej od wasze­go nie przed­sta­wia tego świa­tło­cie­nia w swo­jej tra­gicz­nej prze­szło­ści. W tylu przej­ściach wasze świet­ne zale­ty: wasze męstwo, duch ofia­ry, wasz patrio­tyzm, ura­to­wa­ły was ze skraj­nych nie­bez­pie­czeństw, aż z nad brze­gu prze­pa­ści… Ale dwa głów­nie widzi­my źró­dła, któ­re w naj­nie­bez­piecz­niej­szych godzi­nach zacho­wu­ją u was życie zdro­we i moc­ne. Jest nim naj­pierw ener­gia i mądrość waszych podzi­wu god­nych kobiet, któ­re w cza­sie nie­szczę­ścia oka­za­ły się tak czę­sto moc­ną pod­po­rą waszej nadziei. Jak­że w cią­gu tych ciem­nych lat pra­co­wa­ły wasze mat­ki, sio­stry, żony i narze­czo­ne, tak­że cier­pia­ły, jak modli­ły się za was i w jed­no­ści z wami!… Po wtó­re, tym źró­dłem jest żywot­ność waszej wia­ry kato­lic­kiej, tysiąc­let­niej nie­dłu­go: trwa ona od owe­go roku 966, w któ­rym wasz ksią­żę Miesz­ko I otrzy­mał ją od Kościo­ła Rzym­skie­go i od Papie­ża. Od tego cza­su wasza wier­ność Chry­stu­so­wi Panu, Jego Kościo­ło­wi i Zastęp­cy pozo­sta­ła nie­złom­na; prze­by­ła bez wiel­kich szkód burz­li­wy okres XVI wie­ku; kosz­to­wa­ła was wie­le walk pod­ję­tych nie­ustra­sze­nie, wie­le męż­nie znie­sio­nych cier­pień…
„Pol­ska znaj­do­wa­ła się w samym cen­trum strasz­li­wych doświad­czeń tej woj­ny. Za swo­je pra­wo do suwe­ren­ne­go bytu zapła­ci­ła sze­ściu milio­na­mi swych oby­wa­te­li, któ­rzy zło­ży­li ofia­rę życia na róż­nych fron­tach woj­ny, w wię­zie­niach i obo­zach zagła­dy. Za bar­dzo wiel­ką cenę naród pol­ski potwier­dził swo­je pra­wo do tego, aby być suwe­ren­nym gospo­da­rzem na zie­mi, któ­rą dzie­dzi­czy po pra­oj­cach” – mówił Ojciec Świę­ty Jan Paweł II pod­czas swej piel­grzym­ki do Ojczy­zny w 1983 roku. Tę cenę bycia „suwe­ren­nym gospo­da­rzem” potwier­dza­li­śmy nie­mal każ­de­go dnia w latach II woj­ny świa­to­wej. Dzi­siaj, gdy nie bra­ku­je hała­śli­wych śro­do­wisk chcą­cych uczy­nić Pola­ków spraw­ca­mi wojen­nych nie­szczęść przy­po­mi­na­my czte­ry histo­rycz­ne wyda­rze­nia sprzed sie­dem­dzie­się­ciu laty: Powsta­nie War­szaw­skie oraz bitwy pod Mon­te Cas­si­no, Fala­ise, Arn­hem. Każ­de z nich – na cze­le z sierp­nio­wym zry­wem sto­li­cy – było gło­śnym woła­niem Naro­du o pra­wo do nie­pod­le­gło­ści. Cho­ciaż w 1944 roku zachod­ni alian­ci już doko­na­li zdra­dy, odda­jąc Pol­skę Sta­li­no­wi, to Pola­cy pozo­sta­li wier­ni swym sojusz­ni­czym zobo­wią­za­niom do koń­ca. Ich ofia­ra nie poszła jed­nak na mar­ne. Przez lata nie­wo­li przy­po­mi­na­ła, iż Naród nie pogo­dzi się z utra­tą wol­no­ści. Nume­rem spe­cjal­nym „Źró­dła” skła­da­my im hołd.