Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

W drogę, z nadzieją w sercu

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Do wystra­szo­nych uczniów Jezus powie­dział: „Wstań­cie, nie lękaj­cie się” (Mt 17,7). Spo­tka­nie z Bogiem żywym budzi w czło­wie­ku świę­ty lęk, bo jest on wyra­zem wraż­li­wo­ści ludz­kie­go ser­ca. (…) Dziś Jezus kie­ru­je do nas te same sło­wa: „Wstań­cie, nie lękaj­cie się”. Udaj­cie się w dro­gę z nadzie­ją w ser­cu. Niech to będzie czas swo­iste­go prze­mie­nie­nia waszych umy­słów i serc. Prze­mie­rza­jąc kolej­ne kilo­me­try, tru­dząc się i pocąc, zasta­na­wiaj­cie się, jakie obsza­ry wasze­go oso­bi­ste­go życia wyma­ga­ją upo­rząd­ko­wa­nia, co wyma­ga odno­wy i pogłę­bie­nia, co doma­ga się więk­sze­go zaan­ga­żo­wa­nia i poświę­ce­nia. Zasta­na­wiaj­cie się, jakie jest wasze miej­sce w Koście­le, w jaki spo­sób mogli­by­ście go ubo­ga­cać waszą świę­to­ścią i służ­bą. Kościół potrze­bu­je takie­go świa­dec­twa, rów­nież i zwłasz­cza wobec tych, któ­rzy dotych­czas nie spo­tka­li się z Chry­stu­sem, któ­rzy Go nie zna­ją albo zna­ją w nie­wy­star­cza­ją­cym stop­niu. (…) Nie wszy­scy czy­ta­ją Ewan­ge­lię. Nie wszy­scy ją zna­ją, dla­te­go wy macie być żywą Ewan­ge­lią. Wy macie być w świe­cie zaczy­nem dobra i miło­ści, bra­ter­stwa i soli­dar­no­ści.

Frag­ment homi­lii do piel­grzy­mów XXXIV Pie­szej Piel­grzym­ki
Kra­kow­skiej, Świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go, Wawel, 6 VIII 2014 r.