Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Deklaracja Wiary Nauczyciela

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Z Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej docho­dzą ostat­nio wezwa­nia do zacho­wa­nia neu­tral­no­ści w szko­łach. Nauczy­ciel, któ­ry nie zacho­wu­je neu­tral­no­ści, łamie pra­wo – gro­zi pani mini­ster. Jej zda­niem nauczy­ciel, któ­ry pod­pi­sał­by Dekla­ra­cję Wia­ry i będzie się sto­so­wał do prze­pi­sów w niej zawar­tych, powi­nien się liczyć z reak­cją dyrek­to­ra szko­ły, orga­nu pro­wa­dzą­ce­go i woje­wo­dy, któ­ry uru­cho­mi postę­po­wa­nie dys­cy­pli­nar­ne wobec takie­go nauczy­cie­la; nauczy­ciel, któ­ry pod­pi­sał­by Dekla­ra­cję Wia­ry, łamał­by Kon­sty­tu­cję, któ­ra mówi, że wszy­scy oby­wa­te­le mają takie same pra­wa i obo­wiąz­ki bez wzglę­du na wyzna­nie i świa­to­po­gląd, oraz prze­pi­sy Kar­ty Nauczy­cie­la. (…) W odpo­wie­dzi na te groź­by pra­gnę zauwa­żyć, że w Kon­sty­tu­cji RP nie ist­nie­je sfor­mu­ło­wa­nie „neu­tral­ność świa­to­po­glą­do­wa”. Kon­sty­tu­cja mówi nato­miast o bez­stron­no­ści reli­gij­nej i świa­to­po­glą­do­wej wła­dzy publicz­nej i pań­stwo­wej (…). W myśl tego prze­pi­su orga­ny admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej mają być bez­stron­ne wobec świa­to­po­glą­du nauczy­cie­li, rodzi­ców i dzie­ci, a więc nie mogą narzu­cać im wła­sne­go świa­to­po­glą­du.

Frag­ment Oświad­cze­nia, 31 VII 2014 r.