Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (35)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„A wy za kogo Mnie uwa­ża­cie?” – zapy­tał Pan Jezus Apo­sto­łów. „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywe­go” – odpo­wie­dział w imie­niu Apo­sto­łów Szy­mon Piotr (Mt 16,15–16). Pan Jezus powie­dział Pio­tro­wi, że jest bło­go­sła­wio­ny. Pochwa­lił Pio­tra, któ­ry wyznał przede wszyst­kim swo­ją wia­rę. Ale też przy­po­mniał mu, że wia­ra jest łaską: „albo­wiem nie obja­wi­ły ci tego cia­ło i krew, lecz Ojciec mój, któ­ry jest w nie­bie” (Mt 16,17). Wte­dy Piotr otrzy­mał obiet­ni­cę: „Ty jesteś Piotr – Opo­ka i na tej Opo­ce zbu­du­ję mój Kościół, a bra­my pie­kiel­ne go nie prze­mo­gą. I tobie dam klu­cze kró­le­stwa nie­bie­skie­go; cokol­wiek zwią­żesz na zie­mi, będzie zwią­za­ne w nie­bie…” (Mt 16,18–19). Pan Jezus wciąż sta­wia nam pyta­nie: „Za kogo Mnie uwa­ża­cie?”. Sta­wia to pyta­nie mał­żeń­stwom, rodzi­nom: „Kim jestem dla was? Co zna­czą dla was Moje sło­wa? Czy wie­rzy­cie w Kościół, któ­re­go jestem Gło­wą i do któ­re­go nale­ży­cie?”. Czy wie­rzy­cie w Kościół, któ­ry w imie­niu Chry­stu­sa, oświe­co­ny przez Ducha Świę­te­go, naucza i uobec­nia zbaw­cze dzie­ło Chry­stu­sa – i prze­ka­zu­je Ewan­ge­lię mał­żeń­stwa i rodzi­ny, Ewan­ge­lię wspól­no­ty życia i miło­ści? W mał­żeń­stwie i rodzi­nie uobec­nia się Kościół – mistycz­ne Cia­ło Chry­stu­sa – i trzy posłan­nic­twa Chry­stu­sa: nauczy­ciel­skie, kapłań­skie i paster­sko-kró­lew­skie. W rodzi­nie, domo­wym Koście­le, Chry­stus naucza o god­no­ści czło­wie­ka, o wspól­no­cie miło­ści mię­dzy męż­czy­zną i kobie­tą, o miło­ści wier­nej i trwa­łej, o świę­to­ści życia. W rodzi­nie reali­zu­je się kapłań­stwo wier­nych i ofiar­na miłość, któ­rej przy­kła­dem jest Chry­stus – Słu­ga. „Tak jak wiel­ki Kościół, rów­nież i mały Kościół domo­wy potrze­bu­je sta­łej i dogłęb­nej ewan­ge­li­za­cji, skąd też wypły­wa spo­czy­wa­ją­cy na nim obo­wią­zek usta­wicz­ne­go wycho­wa­nia w wie­rze” (św. Jan Paweł II, adh. Fami­lia­ris con­sor­tio, p. 51).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Gdy usły­szę sło­wo „Kościół” będę myślał nie tyle o duchow­nych, co raczej o sobie, o moim mał­żeń­stwie i rodzi­nie. Czy budu­ję Kościół budu­jąc „Kościół domo­wy”?