Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 22,19–23; Rz 11,33–36; Mt 16,13–20

TOBIE DAM KLUCZE KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO

Gdy Jezus przy­szedł w oko­li­ce Ceza­rei Fili­po­wej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uwa­ża­ją Syna Czło­wie­cze­go? A oni odpo­wie­dzie­li: Jed­ni za Jana Chrzci­cie­la, inni za Elia­sza, jesz­cze inni za Jere­mia­sza albo za jed­ne­go z pro­ro­ków. Jezus zapy­tał ich: A wy za kogo Mnie uwa­ża­cie? Odpo­wie­dział Szy­mon Piotr: Ty jesteś Mesja­szem, Synem Boga żywe­go. a to Jezus mu rzekł: Bło­go­sła­wio­ny jesteś, Szy­mo­nie, synu Jony. Albo­wiem cia­ło i krew nie obja­wi­ły ci tego, lecz Ojciec mój, któ­ry jest w nie­bie. Otóż i Ja tobie powia­dam: Ty jesteś Piotr – Opo­ka i na tej opo­ce zbu­du­ję mój Kościół, a bra­my pie­kiel­ne go nie prze­mo­gą. I tobie dam klu­cze kró­le­stwa nie­bie­skie­go; cokol­wiek zwią­żesz na zie­mi, będzie zwią­za­ne w nie­bie, a co roz­wią­żesz na zie­mi, będzie roz­wią­za­ne w nie­bie. Wte­dy przy­ka­zał uczniom, aby niko­mu nie mówi­li, że On jest Mesja­szem.
ROZWAŻANIE
Pośród róż­nych bło­go­sła­wieństw wypo­wia­da­nych przez Jezu­sa jest tak­że i to skie­ro­wa­ne do Szy­mo­na Pio­tra: „Bło­go­sła­wio­ny jesteś… Albo­wiem cia­ło i krew nie obja­wi­ły ci tego, lecz Ojciec mój, któ­ry jest w nie­bie”. A to ozna­cza, że szczę­śli­wy jest ten czło­wiek, do któ­re­go prze­ma­wia Bóg, któ­re­mu Bóg wska­zu­je dro­gę, któ­re­go poucza i pozwa­la rozu­mieć, co dzie­je się wokół nie­go. To doświad­cze­nie szczę­ścia sta­ło się udzia­łem Pio­tra. Jed­nak­że raz doświad­czo­ne szczę­ście nie ozna­cza, że będzie ono trwać. Rychło prze­ko­nał się o tym tak­że Apo­stoł. Pro­śmy Pana, byśmy mie­li udział w tym bło­go­sła­wień­stwie i nie zado­wa­laj­my się jed­no­ra­zo­wym owo­cem, bo tego bło­go­sła­wień­stwa potrze­bu­je­my na co dzień.

rs