Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Tego zniszczy Bóg”

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Wie­rząc w Jezu­sa, Syna Boże­go, wie­rzy­my w Jego jeden, świę­ty i apo­stol­ski Kościół. My wraz z Jezu­sem sta­no­wi­my ten Kościół – żywą wspól­no­tę nasze­go ukrzy­żo­wa­ne­go i zmar­twych­wsta­łe­go Pana. Od pew­ne­go cza­su jeste­śmy świad­ka­mi nasi­la­ją­cych się ata­ków na Kościół w nie­któ­rych mediach. Kry­ty­ku­je się i ośmie­sza naukę Kościo­ła o mał­żeń­stwie jako sakra­men­tal­nym i nie­ro­ze­rwal­nym związ­ku męż­czy­zny i kobie­ty, o odpo­wia­da­ją­cym god­no­ści czło­wie­ka prze­ka­zy­wa­niu życia, o jego nie­na­ru­szal­no­ści od poczę­cia aż do natu­ral­nej śmier­ci. Pod­wa­ża się zaufa­nie do Kościo­ła przez fał­szy­we oskar­że­nia, nagła­śnia­nie i uogól­nia­nie odosob­nio­nych przy­pad­ków sła­bo­ści księ­ży. Odpo­wie­dzial­ni za media i pra­cu­ją­cy w mediach powin­ni wziąć sobie do ser­ca jak­że suro­we sło­wa św. Paw­ła: „Jeże­li ktoś znisz­czy świą­ty­nię Boga, tego znisz­czy Bóg” (1 Kor 3,17). Sło­wa Paw­ło­wej prze­stro­gi odno­szą się tak­że do każ­de­go z nas. Nie niszcz­my przez grzech świą­ty­ni Boga w nas ani też w innych przez grzech zgor­sze­nia!

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej na Mszy św. pod­czas powi­ta­nia
XXXIV Pie­szej Piel­grzym­ki Kra­kow­skiej, Jasna Góra, 11 VIII 2014 r.