Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Przybędzie Boski Żniwiarz

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Kie­dy nad­cho­dzą dożyn­ki, każ­dy roz­trop­ny gospo­darz winien sobie przy­po­mnieć o tym, że on sam jest nie tyl­ko żni­wia­rzem, ale rów­nież rolą Bożą. Dla­te­go też w czas doży­nek war­to, by każ­dy rol­nik pomy­ślał nie­co o wła­snym docho­dze­niu do doj­rza­łej wia­ry, a następ­nie o swo­im spo­so­bie obec­no­ści w świe­cie, aby jego życie nie sta­ło się pozba­wio­ne sen­su. Cóż bowiem za korzyść odnie­sie czło­wiek, choć­by cały świat zyskał, a na swo­jej duszy szko­dę poniósł? Albo co da czło­wiek w zamian za swo­ją duszę? War­to więc, żeby rol­nik zasta­no­wił się nad chwi­lą, kie­dy i po nie­go przy­bę­dzie Boski Żni­wiarz, któ­ry odrzu­ci ple­wy, a ziar­na dobrych uczyn­ków zgro­ma­dzi w swo­ich spi­chler­zach. Zachę­cam więc gospo­da­rzy, aby wasze ser­ca nie były zachwasz­czo­ny­mi pola­mi, lecz gle­bą wyda­ją­cą dobry owoc. (…) Nie moż­na zre­du­ko­wać życia rol­ni­ka jedy­nie do wymia­ru dóbr mate­rial­nych, u pod­staw wszel­kie­go peł­ne­go roz­wo­ju oso­by i spo­łecz­no­ści ludz­kiej znaj­du­je się bowiem wzrost wraż­li­wo­ści na Boga i pozna­nie same­go sie­bie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej do rol­ni­ków z wiel­ko­pol­skie­go Wonie­ścia pod­czas Mszy św. dzięk­czyn­nej za tego­rocz­ne plo­ny i za zakoń­czo­ny remont kościo­ła para­fial­ne­go św. Waw­rzyń­ca, 10 VIII 2014 r.