Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Ir 20,7–9; Rz 12,1–2; Mt 16,21–27

JEŚLI KTO CHCE PÓJŚĆ ZA MNĄ, NIECH SIĘ ZAPRZE SAMEGO SIEBIE

Słowa życia
Jezus zaczął wska­zy­wać swo­im uczniom na to, że musi iść do Jero­zo­li­my i wie­le wycier­pieć od star­szych i arcy­ka­pła­nów, i uczo­nych w Piśmie; że będzie zabi­ty i trze­cie­go dnia zmar­twych­wsta­nie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzu­ty: Panie, niech Cię Bóg bro­ni! Nie przyj­dzie to nigdy na Cie­bie. Lecz On odwró­cił się i rzekł do Pio­tra: Zejdź Mi z oczu, sza­ta­nie! Jesteś Mi zawa­dą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludz­kie. Wte­dy Jezus rzekł do swo­ich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze same­go sie­bie, niech weź­mie krzyż swój i niech Mnie naśla­du­je. Bo kto chce zacho­wać swo­je życie, stra­ci je; a kto stra­ci swe życie z mego powo­du, znaj­dzie je. Cóż bowiem za korzyść odnie­sie czło­wiek, choć­by cały świat zyskał, a na swej duszy szko­dę poniósł? Albo co da czło­wiek w zamian za swo­ją duszę? Albo­wiem Syn Czło­wie­czy przyj­dzie w chwa­le Ojca swe­go razem z anio­ła­mi swo­imi, i wte­dy odda każ­de­mu według jego postę­po­wa­nia.
ROZWAŻANIE
Jeden z para­dok­sów Ewan­ge­lii: ten, kto chce za wszel­ką cenę zacho­wać życie, tra­ci je; kto je odda­je, czy­li „tra­ci” na rzecz cze­goś, co sta­no­wi war­tość naj­wyż­szą, zysku­je je. Kto zbu­du­je pięk­ny dom i wciąż stoi obok i tyl­ko podzi­wia go z zewnątrz, tak napraw­dę jest bied­ny. Dopie­ro ten, kto zamiesz­ka w domu, może praw­dzi­wie cie­szyć się dobrem ukry­tym w zbu­do­wa­nym domu. Bo dom słu­ży temu, by w nim miesz­kać, nie podzi­wiać. Życie też trze­ba wypeł­nić pięk­ną tre­ścią, bo wte­dy dopie­ro uzy­sku­je peł­ny blask. Choć życie samo w sobie jest war­to­ścią, to jed­nak pozba­wio­ne tre­ści ule­ga destruk­cji.

rs