Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

W obrębie świata materialnego

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Czło­wiek musi wejść w ten świat, ponie­kąd musi się w nim zanu­rzyć, ponie­waż otrzy­mał od Boga pole­ce­nie, aby przez pra­cę – stu­dia, trud twór­czy – czy­nił sobie „zie­mię pod­da­ną” (por. Rdz 1,28). Z dru­giej stro­ny nie moż­na zamknąć czło­wie­ka wyłącz­nie w obrę­bie świa­ta mate­rial­ne­go, z pomi­nię­ciem Stwór­cy. Jest to bowiem prze­ciw­ko natu­rze czło­wie­ka, prze­ciw jego wewnętrz­nej praw­dzie, gdyż ser­ce ludz­kie – jak powie­dział św. Augu­styn – jest nie­spo­koj­ne, dopó­ki nie spo­cznie w Bogu. Oso­ba ludz­ka, stwo­rzo­na na obraz i podo­bień­stwo Boga, nie może stać się nie­wol­ni­kiem rze­czy, sys­te­mów eko­no­micz­nych, cywi­li­za­cji tech­nicz­nej, kon­su­mi­zmu, łatwe­go suk­ce­su. Czło­wiek nie może stać się nie­wol­ni­kiem swo­ich róż­nych skłon­no­ści i namięt­no­ści. (…) Posia­da­nie jasnej wia­ry, zgod­nej z cre­do Kościo­ła, zosta­je czę­sto zaszu­flad­ko­wa­ne jako fun­da­men­ta­lizm. A tym­cza­sem rela­ty­wizm, to zna­czy zda­nie się na „każ­dy powiew nauki”, zda­je się być jedy­ną posta­wą god­ną współ­cze­sno­ści. Usta­na­wia­ny jest rodzaj dyk­ta­tu­ry rela­ty­wi­zmu, któ­ra nie uzna­je nicze­go za pew­nik, a jedy­nym mier­ni­kiem usta­na­wia wła­sne ja i jego zachcian­ki.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej do rol­ni­ków z wiel­ko­pol­skie­go Wonie­ścia pod­czas Mszy św. dzięk­czyn­nej za tego­rocz­ne plo­ny i za zakoń­czo­ny remont kościo­ła para­fial­ne­go św. Waw­rzyń­ca, 10 VIII 2014 r.