Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Losy świata w ręku Boga

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Pod­czas kon­se­kra­cji łagiew­nic­kie­go Sank­tu­arium Jan Paweł II (…) pro­sił żar­li­wie Boga, Pana ludz­kich losów: „Pochyl się nad nami grzesz­ny­mi, ulecz naszą sła­bość, prze­zwy­cięż wszel­kie zło, pozwól wszyst­kim miesz­kań­com zie­mi doświad­czyć Two­je­go miło­sier­dzia, aby w Tobie, Trój­je­dy­ny Boże, zawsze odnaj­dy­wa­li źró­dło nadziei”. Jak­że aktu­al­na jest ta modli­twa dzi­siaj, w naszym nie­spo­koj­nym świe­cie. Tylu chrze­ści­jan i nie­win­nych ludzi cier­pi nie­spra­wie­dli­wość w róż­nych regio­nach świa­ta. Męczeń­skie chwi­le prze­ży­wa­ją chrze­ści­ja­nie w Ira­ku, ska­zy­wa­ni na eks­ter­mi­na­cję. Gło­du­ją ludzie, tak­że małe  dzie­ci, w wie­lu kra­jach Afry­ki. Cier­pią nasi bra­cia i  sio­stry na Ukra­inie. Cier­pi tylu ludzi, nie­raz w zaci­szu swo­ich domów. Życie tylu poczę­tych dzie­ci znaj­du­je się w nie­bez­pie­czeń­stwie. Czę­sto do gło­su docho­dzi ego­izm sytych i prze­moc dzier­żą­cych wła­dzę. Dla­te­go potrzeb­na jest świa­tu iskra, któ­ra wznie­ci ogień miło­sier­dzia. (…) Zawie­rza­my Bogu nas samych, nasze spra­wy i wiel­kie spra­wy świa­ta. Czy­ni­my to z nadzie­ją w ser­cu, bo wie­my, że nasz los i losy świa­ta spo­czy­wa­ją w ręku Boga.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia,
Łagiew­ni­ki, 17 VIII 2014 r.