Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Ez 33,7–9; Rz 13,8–10; Mt 18,15–20

UPOMNIENIE BRATERSKIE

Słowa życia
Jezus powie­dział do swo­ich uczniów:
Gdy twój brat zgrze­szy prze­ciw tobie, idź i upo­mnij go w czte­ry oczy. Jeśli cię usłu­cha, pozy­skasz swe­go bra­ta. Jeśli zaś nie usłu­cha,  weź ze sobą jesz­cze jed­ne­go albo dwóch, żeby na sło­wie dwóch albo trzech świad­ków opie­ra­ła się cała spra­wa. Jeśli i tych nie usłu­cha, donieś Kościo­ło­wi. A jeśli nawet Kościo­ła nie usłu­cha, niech ci będzie jak poga­nin i cel­nik. Zapraw­dę powia­dam wam: Wszyst­ko, co zwią­że­cie na zie­mi, będzie zwią­za­ne w nie­bie, a co roz­wią­że­cie na zie­mi, będzie roz­wią­za­ne w nie­bie. Dalej zapraw­dę powia­dam wam: Jeśli dwaj z was na zie­mi zgod­nie o coś pro­sić będą, to wszyst­kie­go uży­czy im mój Ojciec, któ­ry jest w nie­bie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich.
ROZWAŻANIE
To pyta­nie poja­wia się coraz czę­ściej: jak reago­wać na zło dzie­ją­ce się obok nas, jak trak­to­wać ludzi, któ­rzy two­rzą zło, któ­rzy nisz­czą sie­bie, innych, lek­ce­wa­żą Stwór­cę? Nie ma jed­nej odpo­wie­dzi, któ­ra była­by uni­wer­sal­nym wska­za­niem. Jezus uczy, jak reago­wać na zło wśród bra­ci. I tu nie może być obo­jęt­no­ści, bo grzech bra­ta jest cier­niem w żywym orga­ni­zmie Kościo­ła. Dla nie­ro­zu­mie­ją­cych natu­ry Boże­go miło­sier­dzia odrzu­ce­nie wyda­je się być nie­do­pusz­czal­nym, a jed­nak miłość nie godzi się na byle jakie życie bli­skie­go, miło­wa­ne­go. Miłość wal­czy aż po cenę chwi­lo­we­go odrzu­ce­nia, by móc rado­wać się osta­tecz­nym powro­tem.

rs