Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Dwaj krakowscy biskupi

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Pięć­dzie­siąt lat temu, 8 mar­ca 1964 roku, nowy arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Kra­kow­ski Karol Woj­ty­ła odbył ingres do kate­dry na Wawe­lu. Wte­dy 8 mar­ca wypa­dła IV nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu, zwa­na „Laeta­re”, ale tak­że litur­gicz­ne świę­to bł. Win­cen­te­go Kadłub­ka. (…) Dziś z per­spek­ty­wy lat widać wyraź­niej bli­skość obu świę­tych. I bło­go­sła­wio­ny Win­cen­ty, i św. Jan Paweł II nale­że­li do naj­bar­dziej uczo­nych ludzi swe­go poko­le­nia. Ich paster­ska służ­ba wypa­dła w cza­sach prze­ło­mu: bł. Win­cen­te­go w dobie Sobo­ru Late­rań­skie­go IV z 1215 roku, a św. Jana Paw­ła II w dobie Sobo­ru Waty­kań­skie­go II. Oby­dwaj nie wypusz­cza­li pió­ra z ręki do koń­ca życia. Karol Woj­ty­ła, zanim został kle­ry­kiem die­ce­zjal­nym, wcze­śniej myślał o życiu zakon­nym; Win­cen­ty Kadłu­bek naj­pierw był księ­dzem die­ce­zjal­nym, potem bisku­pem, by wstą­pić do zako­nu cyster­sów. Oby­dwaj byli następ­ca­mi św. Sta­ni­sła­wa. Oby­dwaj odby­li ingre­sy do kate­dry na Wawe­lu. Dwie, jak­że zbież­ne histo­rie wia­ry, nadziei i miło­ści dwóch paste­rzy Kościo­ła kra­kow­skie­go. (…) Dzię­ku­jąc Bogu za beaty­fi­ka­cję bł. Win­cen­te­go dwie­ście pięć­dzie­siąt lat temu, modli­my się o jego kano­ni­za­cję.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji jubi­le­uszu 250-lecia beaty­fi­ka­cji bł. Win­cen­te­go Kadłub­ka, Jędrze­jów, 31 VIII 2014 r.