Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nie zasłaniać Chrystusa

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Pan Bóg daje każ­de­mu czło­wie­ko­wi przy­naj­mniej jeden talent, by ten go roz­wi­nął i pomno­żył. Wszyst­kie talen­ty i zdol­no­ści, z któ­ry­mi się rodzi­my, są darem Stwór­cy, a nie naszą zasłu­gą. Pan Bóg, pro­por­cjo­nal­nie do powie­rzo­nych czło­wie­ko­wi talen­tów, doma­ga się od nie­go ich pomno­że­nia, zgod­nie z moż­li­wo­ścia­mi, któ­re czło­wiek otrzy­mał. Bóg nie żąda roz­wi­ja­nia tego, cze­go nie posia­da­my, nie musi­my więc zazdro­śnie patrzeć na inne oso­by, któ­re roz­wi­ja­ją swo­je talen­ty, gdy my sami nie mamy do cze­goś inkli­na­cji. Osta­tecz­nie każ­dy z nas jest odpo­wie­dzial­ny za wła­sny roz­wój, i choć jest wspo­ma­ga­ny przez oto­cze­nie, śro­do­wi­sko, w któ­rym żyje, to pozo­sta­je spraw­cą swo­je­go losu. Roz­wój talen­tów wią­że się z ponie­sie­niem ofiar i wysił­ku. Grzech zanie­dba­nia poja­wia się wte­dy, gdy nicze­go nie robi­my lub rezy­gnu­je­my z wysił­ków na rzecz roz­wi­ja­nia wła­snych zdol­no­ści. Talen­ty, któ­re czło­wiek ma roz­wi­jać i pomna­żać, powin­ny słu­żyć chwa­le Bożej. Nie moż­na przy­zwo­lić na to, by jaka­kol­wiek myśl czy spra­wa prze­sło­ni­ły Pana Boga. Kate­che­ta nie ma sobą zasła­niać Chry­stu­sa.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji
Archi­die­ce­zjal­ne­go Dnia Kate­che­tycz­ne­go, 30 VIII 2014 r.