Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Lb 21,4b–9; Flp 2,6–11; J 3,13–17

KRZYŻ NARZĘDZIEM ZBAWIENIA

Słowa życia
Jezus powie­dział do Niko­de­ma:
Nikt nie wstą­pił do nie­ba, oprócz tego, któ­ry z nie­ba zstą­pił, Syna Czło­wie­cze­go.
A jak Moj­żesz wywyż­szył węża na pusty­ni, tak potrze­ba, by wywyż­szo­no Syna Czło­wie­cze­go, aby każ­dy,
kto w Nie­go wie­rzy, miał życie wiecz­ne.
Tak bowiem Bóg umi­ło­wał świat, że Syna swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go dał, aby każ­dy, kto w Nie­go wie­rzy, nie
zgi­nął, ale miał życie wiecz­ne. Albo­wiem Bóg nie posłał swe­go Syna na świat po to, aby świat potę­pił, ale po to,
by świat został przez Nie­go zba­wio­ny.
ROZWAŻANIE
Czy moż­na oskar­żać o obo­jęt­ność albo zło­śli­wość kogoś, kto odda­je swe­go syna, by rato­wać pogrą­żo­nych w nie­wo­li? Czy moż­na kogoś, kto poświę­cił wszyst­ko, by rato­wać zagu­bio­nych, oskar­żyć o brak miło­ści? Moż­na. I wie­lu to czy­ni. Bywa bowiem ból, poza któ­ry trud­no się­gnąć wzro­kiem. I bywa cier­pie­nie, któ­re zasła­nia hory­zont cał­ko­wi­cie. Ale to nie zna­czy, że poza hory­zon­tem nic nie ist­nie­je, a po przej­ściu przez chwi­lo­wą mgłę nie uka­że się dro­ga. Pierw­sze zało­że­nie Ewan­ge­lii, któ­re musi być punk­tem wyj­ścia każ­dej reflek­sji, jest takie: Bóg pra­gnie, by czło­wiek był zba­wio­ny, a Jego miłość jest nie­wy­czer­pa­na.

rs