Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Lb 21,4b–9; Flp 2,6–11; J 3,13–17

KRZYŻ NARZĘDZIEM ZBAWIENIA

Słowa życia
Jezus powiedział do Nikodema:
Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy,
kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie
zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to,
by świat został przez Niego zbawiony.
ROZWAŻANIE
Czy można oskarżać o obojętność albo złośliwość kogoś, kto oddaje swego syna, by ratować pogrążonych w niewoli? Czy można kogoś, kto poświęcił wszystko, by ratować zagubionych, oskarżyć o brak miłości? Można. I wielu to czyni. Bywa bowiem ból, poza który trudno sięgnąć wzrokiem. I bywa cierpienie, które zasłania horyzont całkowicie. Ale to nie znaczy, że poza horyzontem nic nie istnieje, a po przejściu przez chwilową mgłę nie ukaże się droga. Pierwsze założenie Ewangelii, które musi być punktem wyjścia każdej refleksji, jest takie: Bóg pragnie, by człowiek był zbawiony, a Jego miłość jest niewyczerpana.

rs