Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

U Matki Bożej Kalwaryjskiej

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

„Bóg z tymi, któ­rzy Go miłu­ją, współ­dzia­ła we wszyst­kim dla ich dobra”. Te sło­wa dzi­siaj skie­ro­wa­ne są do nas, do naszych rodzin. Zawar­ta jest w nich zachę­ta, byśmy całą ufność zło­ży­li w Bogu. Życie rodzin­ne nie jest nigdy wol­ne od trud­no­ści, napięć, nie­pew­no­ści jutra, od tro­ski o przy­szłość i los naj­bliż­szych. Z tymi lęka­mi nie może­my dać sobie rady sami. Z tym wszyst­kim przy­by­li­śmy na Kal­wa­rię, do Sank­tu­arium Krzy­ża Chry­stu­so­we­go, do Mat­ki Naj­święt­szej. Postaw­my Boga w cen­trum wszyst­kich spraw. W sło­wie Bożym szu­kaj­my świa­teł, dro­go­wska­zów w codzien­nym zma­ga­niu się o dobro, o miłość, o wier­ność. Kościół niech będzie dla nas opar­ciem. (…) Świę­ty Jan Paweł II bro­nił mał­żeń­stwa jako związ­ku miło­ści męż­czy­zny i kobie­ty. Bro­nił rodzi­ny jako pier­wot­nej, pod­sta­wo­wej komór­ki spo­łe­czeń­stwa. Bro­nił życia ludz­kie­go od poczę­cia do natu­ral­ne­go koń­ca. W ten spo­sób świę­ty Papież bro­nił fun­da­men­tów naszej cywi­li­za­cji, pod­wa­ża­nych w naszych cza­sach przez nie­od­po­wie­dzial­ne ide­olo­gie, przez kul­tu­rę hedo­ni­zmu i ego­izmu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas XXII Piel­grzym­ki Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, Kal­wa­ria Zebrzy­dow­ska, 7 IX 2014 r.